Νέα παράταση διαγωνισμού για Τεχνικό Σύμβουλο Βιολογικού Γαργαλιάνων

Νέα παράταση διαγωνισμού για Τεχνικό Σύμβουλο Βιολογικού Γαργαλιάνων

Κατά πλειοψηφία απόφαση ελήφθη στην τελευταία συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας στο θέμα «Παράταση εκ νέου της διαγωνιστικής διαδικασίας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το Υποέργο 5 της Πράξης “Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων” με τίτλο “Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων” και ορισμός νέων καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής και αποσφράγισης-αξιολόγησης προσφορών».

Όπως εξηγούνταν στην έγγραφη εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου που υπογράφεται από τον αντιδήμαρχο Τ.Υ. Αντώνιο Βλάχο: «Επειδή ζητήθηκαν πρόσθετες πληροφορίες από οικονομικούς φορείς, οι οποίες απαιτούσαν χρόνο για να παρασχεθούν και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 2 παρ. 2.3 της διακήρυξης, καθώς και το άρθρο 60 του Ν.4412/16 (Καθορισμός προθεσμιών), η αναθέτουσα αρχή ζήτησε να παραταθεί η προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορέσουν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους μέχρι της 19/12/2022.

Λόγω νέων αιτημάτων και παράλληλα επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει ορίσει η Περιφέρεια μέλη για την Επιτροπή Διαγωνισμού, καθώς δεν επαρκούν τα άτομα της Τεχνικής Υπηρεσίας (η Επιτροπή είναι πενταμελής με ισόποσα αναπληρωματικά), γι’ αυτό και λαμβάνοντας υπόψη και την εορταστική περίοδο, προτείνεται παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών κατά 32 ημέρες, ήτοι μέχρι 20/1/2023 και ώρα 13.00.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε:

-νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, την 20η/1/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00

-νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, την 25η/1/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.».

Του Ηλία Γιαννόπουλου