Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΟΙ περιφερόμενοι από πόλεως εις πόλιν όντως καλλίφωνοι και ικανoί περί το ψάλλειν ιεροψάλται κατά κανόνα ψυχικώς υστερούν ως περιβαλλόμενοι από ελαττώματα χαρακτήρος, ενώ τουναντίον πρωτοψάλται καλλίφωνοι και ικανοί περί το ψάλλειν αλλ’ έντιμοι και ηθικοί και καλοί χριστιανοί, παραμένουν γηράσκοντες εκεί όπου το πρώτον τοποθετηθώσιν, ως οι πρωτοψάλται Πειραιώς Παπαϊωάννου και Σταυρίδης, οι πρωτοψάλται Σύρου Χριστόφορος και Θεοφάνης και άλλοι υπηρετήσαντες επί 4ετίαν και πλέον γηράσαντες εν τη αυτή θέση.

ΚΡΙΝΟΝΤΕΣ απ’ αυτής της σχεδόν αδιαψεύστου αρχής υπενθυμίζομεν την σοφήν λαϊκήν παροιμίαν «παπούτσι από τον τόπο σου και ας είναι μπαλωμένο».

-ΚΑΤΗΓΓΕΛΘΗΣΑΝ υπό της αστυνομίας οι Σπυρ. Δημητρακόπουλος και Γ. Τσούλης επί αισχροκερδεία. Επίσης ο σιδηρουργός Κατελάνος επί παραβάσει του νόμου περί εργασίας, καθόσον παρά τον νόμον παρέτεινε την εργασίαν των εν αυτώ εργαζομένων ανηλίκων. Ακόμη κατηγγέλθησαν οι παντοπώλαι Φυτράκης και Σπυρόπουλος, Κουτουμάνος και Παπαδόπουλος και ο κρεοπώλης Βασίλειος Δημητρακόπουλος επί παραβάσει της περί καθαριότητος αστυνομικής διατάξεως.