Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΤΟ Υπουργείον Συγκοινωνίας εχορήγησεν απλήν άδειαν εις την Ελληνικήν Ηλεκτρικήν Εταιρείαν δι’ εγκατάστασιν ηλεκτρικήν επί της πεδιάδος της Μεσσηνίας και εις απόστασιν μέχρι 35 χιλιομέτρων από της πόλεώς μας κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής και εις πλάτος 10 χιλιομέτρων προς παροχήν φωτισμού και κινητηρίου δυνάμεως εις τας κοινότητας.

-ΕΞΕΔΟΘΗ διάταξις της διοικήσεως Χωροφυλακής δια της οποίας απαγορεύονται απολύτως αι πένθιμοι κωδωνοκρουσίαι εν τη πόλει άνευ ειδικής προς τούτο αδείας της Αστυνομίας.

-ΕΙΣ την Τριφυλίαν εγένετο έναρξις αντιφορολογικών εκδηλώσεων, αι οποίαι όσον και αν παρουσιάσθησαν υπό ηπίαν μορφήν δεν είνaι δυνατόν παρά να γεννήσουν τας ευλόγους ανησυχίας εκείνων που γνωρίζουν την πραγματικήν κατάστασιν του πληθυσμού της υπαίθρου Μεσσηνίας.

-ΑΓΝΩΣΤΟΙ επωφελούμενοι της απουσίας εκ της εν Αυλώνι οικίας του Θεοδ. Π. Παναγιωτοπούλου διέρρηξαν την θύραν αύτης και αφήρεσαν εξ αυτής 250 οκάδας σίτου, δύο ενδυμασίας ανδρικάς, εν ζεύγος υποδημάτων και άλλα τινά είδη αξίας εν όλω δραχμών 3.000.