Πρόσληψη 4 ατόμων από την Αρχαιολογία για το έργο Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι

Πρόσληψη 4 ατόμων από την Αρχαιολογία για το έργο Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι

Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα προχωρήσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο έργο «Βελτίωση της εθνικής οδού Κυπαρισσία – Φιλιατρά – Πύλος – Μεθώνη, τμήμα Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι».

Ειδικότερα, θα προσληφθεί ένας αρχαιολόγος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ένα άτομο Διοικητικού – Οικονομικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με εμπειρία στη διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών  έργων και δύο εργατοτεχνίτες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 16 Δεκεμβρίου.

Το έργο
Το υποέργο που θα εκτελεστεί αφορά στα εξής:

-Αποψιλώσεις – καθαρισμούς, αφαίρεση επιφανειακών επιχώσεων, διενέργεια επιφανειακής έρευνας και πραγματοποίηση διερευνητικών τομών και σωστικής ανασκαφικής έρευνας στην περιοχή εκτέλεσης του έργου

-Παρακολούθηση όλων των χωματουργικών/εκσκαφικών εργασιών σε όλη την έκταση του έργου (εκσκαφές, επιχωματώσεις, διαμορφώσεις), καθώς και όλων των συνοδών εργασιών

-Τοπογραφική, σχεδιαστική και φωτογραφική αποτύπωση του αρχαιολογικού χώρου και των ευρημάτων αυτών

-Συντήρηση κινητών και ακίνητων ευρημάτων, εργαστηριακές αναλύσεις και λοιπές εργασίες προστασίας, μεταφοράς, φύλαξης και αποθήκευσης των ευρημάτων

-Αρχαιολογική – επιστημονική τεκμηρίωση – δημοσίευση των ευρημάτων. Πληροφόρηση/δημοσιότητα (π.χ. εκδόσεις, ημερίδες)

-Προμήθεια εξοπλισμού για τη διενέργεια αρχαιολογικών εργασιών (λ.χ. τήρηση ημερολογίου έργου, προμήθεια εργαλείων, γραφικής ύλης και αναλωσίμων, ενοικίαση μηχανημάτων)

-Οργάνωση εργοταξίου (υλικοτεχνική υποδομή, περιφράξεις κ.λπ.).

Οι εργασίες θα εξελίσσονται παράλληλα με τις εργασίες κατασκευής του έργου. Οι συμβάσεις που  θα υπογραφούν θα είναι δίμηνες.

Αίτηση
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση efames@culture.gr, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μεθώνης 10 και Κανάρη Καλαμάτα 24100, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας υπόψη κας Ιωάννας Γλαβά ή κ. Παντελή Ηλιόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2721022534-63100).

Β.Β.