Συντάξεις: Οι αναπροσαρμογές ανά κατηγορία – Οι αυξήσεις από 1η Ιανουαρίου

Συντάξεις: Οι αναπροσαρμογές ανά κατηγορία – Οι αυξήσεις από 1η Ιανουαρίου

Ο φάκελος για τις αυξήσεις στις συντάξεις ολοκληρώθηκε καθώς έπεσαν και οι υπογραφές από τους αρμόδιους υπουργούς του Υπουργείου Οικονομικών και Εργασίας.

Αυξήση κατά 7,75% θα υπάρξει  σε κάθε είδους κύρια σύνταξη που καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ, δηλαδή κύριες συντάξεις λόγω γήρατος, γήρατος λόγω αναπηρίας, λόγω αναπηρίας και λόγω θανάτου.

Κάθε είδους κύρια σύνταξη που καταβάλλεται από τον e-ΕΦΚΑ, ανεξαρτήτως του πρώην φορέα, τομέα, κλάδου, λογαριασμού με τις διατάξεις του οποίου απονεμήθηκε αυτή, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, του π. ΟΓΑ και του π.ΝΑΤ θα αυξηθούν.

Εθνική σύνταξη

Το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης είναι 384,00 € (όταν έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης και 40 έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης για τη χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος). Από την 1/1/2023 με την αύξηση του 7,75% διαμορφώνεται σε τετρακόσια δεκατρία ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (413,76 €).

Προκαταβολή σύνταξης λόγω γήρατος

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλόμενων την 31.12.2022 ποσών της προκαταβολής σύνταξης. Kατά την οριστική απονομή της σύνταξης, εφόσον αυτή υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του μηχανισμού αναπροσαρμογής συντάξεων, θα εφαρμόζονται οι σχετικές αυξήσεις από 01.01.2023. Ως προς την καταβολή αναδρομικών ποσών σύνταξης κατά την οριστική απονομή, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η έναρξη καταβολής ανατρέχει πριν την 01.01.2023, η σύνταξη απονέμεται με το προ αύξησης ποσό και καταβάλλονται αναδρομικά με βάση αυτό το ποσό έως και 31.12.2022, ενώ τα αναδρομικά που θα αφορούν συντάξεις Ιανουαρίου 2023 και έπειτα, καταβάλλονται στο ποσό που προκύπτει με την αύξηση συντάξεων.

Συντάξεις ανασφάλιστων υπερήλικων

Το προνοιακό επίδομα που καταβάλλεται σήμερα στους ανασφάλιστους υπερήλικες είναι της τάξεως των 360 ευρώ το οποίο μετά την αύξηση του 7,5%,θα αναπροσαρμοστεί στα 387,9 ευρώ.

Συντάξεις χηρείας

Το συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του διαζευγμένου συζύγου, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης. Εάν ο χρόνος ασφάλισης του θανόντος είναι μικρότερος των είκοσι (20) ετών, το ως άνω ποσό βαίνει μειούμενο κατά 1,25% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των είκοσι (20) ετών και μέχρι τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης. Για χρόνο ασφάλισης μικρότερο των δεκαπέντε (15) ετών, το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του διαζευγμένου συζύγου δεν μπορούσε να υπολείπεται του ποσού των τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ. Το ποσό του κατώτατου ορίου αναπροσαρμόζεται ως εξής:

Συντάξεις πρώην ΟΓΑ

Το ποσό της βασικής σύνταξης του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων οριζόταν σε τριακόσια εξήντα (360) ευρώ και αυξάνεται από 1.1.2023  αυξάνεται σε τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά (387,90€). 

Αύξηση πλαφόν συντάξεων

Το ανώτατο όριο στο συνολικό ακαθάριστο ποσό κάθε μηνιαίας κύριας σύνταξης ή περισσοτέρων της μιας συντάξεων λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου που χορηγούνται από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ορίζεται στο 12πλασιο της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε 20 έτη ασφάλισης, δηλαδή στο ποσό των 4.608 ευρώ το οποίο αναπροσαρμόζεται στα 4.965,12€ ενώ το ανώτατο όριο για τις επικουρικές συντάξεις, το οποίο έως 31.12.2022 ανερχόταν σε χίλια τριακόσια ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (1.382,4€), αυξάνεται από 01.01.2023 αυτόματα σε χίλια τετρακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά(1.489,54€).

Πηγή: moneyreview.gr