Τριφυλία: Διαγωνισμός ασφαλτοστρώσεων σε Μαραθόπολη και Πύργο

Τριφυλία: Διαγωνισμός ασφαλτοστρώσεων  σε Μαραθόπολη και Πύργο

Κατασκευή τάφρου απορροής ομβρίων στο δρόμο Γαργαλιάνοι – Λεύκη

Απόφαση καθορισμού των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Δημοτική Οδοποιία Γαργαλιάνων», προϋπολογισμού 89.981,75 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), ελήφθη στην τελευταία συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας.

Σύμφωνα με την 42/2022 μελέτη θα γίνουν οι εξής εργασίες: Ασφαλτόστρωση σε χωμάτινη οδό στην Τ.Κ. Μαραθόπολης (εντός σχεδίου), επιφάνειας 630 τ.μ. Ασφαλτόστρωση σε δημοτική οδό στην Τ.Κ. Πύργου (εντός σχεδίου), επιφάνειας 885 τ.μ. και κατασκευή τάφρου απορροής ομβρίων στη δημοτική οδό Γαργαλιάνων – Λεύκης, σε μήκος 710 τ.μ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20ή/1/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25η/1ου/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Του Ηλία Γιαννόπουλου