Αντικειμενικές Αξίες: Στην τελική ευθεία οι αποφάσεις για Δήμους Καλαμάτας και Κυπαρισσίας

Αντικειμενικές Αξίες: Στην τελική ευθεία οι αποφάσεις για Δήμους Καλαμάτας και Κυπαρισσίας

Σε δύο μέτωπα εξελίσσεται η διαδικασία προσαρμογών στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Αφενός, έγινε η εκκίνηση των διαδικασιών για την ένταξη στο σύστημα περίπου 2.500 περιοχών, όπου δεν υπήρχε τιμή ζώνης και όπου οι τιμές καθορίζονταν από τις ανάλογες τον όμορων περιοχών.

Αφετέρου, έτρεξε η διαδικασία των ενστάσεων από τους Δήμους που εκτιμούν ότι οι τιμές ζώνης που αποφασίσθηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2022 ήταν υψηλότερες από τις πραγματικές.

Η προθεσμία για ενστάσεις λήγει στις 20 Ιανουαρίου 2023 και ήδη ο Δήμος Καλαμάτας έχει ζητήσει να εξεταστούν οι αντικειμενικές αξίες για την Κοινότητα Μικρής Μαντίνειας, ενώ προβλήματα υπάρχουν και σε οικισμούς του Δήμου Τριφυλίας.

Ενστάσεις από τους Δήμους

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση για τους Δήμους που άνοιξε την όλη διαδικασία, “προβλέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις η δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας καθορισμού τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων, κατόπιν υποβολής της προβλεπόμενης γνώμης των Δημοτικών Συμβουλίων των οικείων Δήμων.

Είναι γεγονός ότι κατά τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων, διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν περιοχές στη χώρα για τις οποίες δεν εκφράστηκε η γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη σημαντική άνοδο των τιμών εκκίνησης σε ορισμένες περιοχές, δημιούργησε σε κάποιους Δήμους επιφυλάξεις, καθώς επικαλούνται πραγματικά στοιχεία που ίσως δεν ελήφθησαν υπόψη και σε επανεξέταση θα οδηγούσαν ενδεχομένως σε διαφορετικά αποτελέσματα ως προς τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης του συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού ακινήτων.

Ο καθορισμός τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων επηρεάζει τη φορολογική μεταχείριση των ιδιοκτητών ακινήτων στις περιοχές αυτές, διότι οι τιμές εκκίνησης λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται ή αποκτώνται με οποιαδήποτε αιτία. Επιπλέον, η αξία της περιουσίας, όπως διαμορφώνεται βάσει αυτών, αποτελεί προϋπόθεση χορήγησης διάφορων κοινωνικών παροχών από το κράτος.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, αφενός, να επιβαρύνονται οι ιδιοκτήτες με υπέρμετρη φορολογία και, αφετέρου, να στερούνται ενισχύσεων και παροχών, που υπό κανονικές συνθήκες δικαιούνται”.

Να σημειωθεί ότι η όλη διαδικασία δεν έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή οι νέες αξίες θα καθορίσουν τη φορολόγηση των ακινήτων από το 2023 και μετά.

Α.Π.