Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΑΥΡΙΟΝ περί ώραν 11ην π.μ. θα τελεσθή αγιασμός δια την κατάθεσιν του θεμελίου λίθου της ανεγειρομένης Δημοτικής Λαχαναγοράς. Εκλήθησαν όπως παραστούν αι αρχαί, τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων και Συλλόγων της πόλεως και πάντες οι κτηματίαι.

-Ο Νικόλαος Δ. Ασημάκος, υποδηματοποιός, περιελθών εις έριδα μετά του ομοτέχνου του Παντελή Δ. Μπαλαμπάνη, ετραυμάτισε τούτον δια φαλτσέτας εις την δεξιάν χείρα. Ο δράστης συλληφθεί οδηγήθη εις το δεύτερον αστυνομικόν τμήμα.

-ΠΑΡΑ του Δημ. Μπογέα, βαρελοποιού εν Παραλία, επεδόθη μήνυσις επί απάτης κατά της Μαργαρίτας θυγατρός Μαρίνου Βερθαλίτου, καθ’ ης επελήφθη το δεύτερον αστυνομικό τμήμα.

-ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ υπό της κοινότητος Καραμανωλίου η κατασκευή μιας γεφύρας εις θέσιν Κράτεση της κοινοτικής οδού Καραμανωλίου, ανετέθη δε εις τον μηχανικόν Γαλανόπουλον ο καταρτισμός του σχεδίου μετά του προϋπολογισμού της απαιτουμένης δαπάνης.

-ΕΙΣ το νέον χαλκουργείον Αθανασίου Πολυγέννη εν Καλάμαις, κείμενον επί της οδού Μεσσήνης, κατασκευάζονται άπαντα τα χάλκινα είδη, ήτοι καζάνια, τεντζερέδες, ταψιά, τηγάνια, καραβάνες, κατσαρόλες δια ξενοδοχεία. Επίσης κατασκευάζονται διάφορα χάλκινα είδη ζαχαροπλαστικής, σωλήνες εργοστασίων, ατμοπλοίοων, καθώς και λέβητες αποστίξεως. Διαρκής παρακαταθήκη όλων των ειδών.