Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Η επέτειος της πολιούχου και ολοκλήρου της Μεσσηνίας θα εορτασθή εφέτος μετά μεγαλυτέρας λαμπρότητος των προηγουμένων ετών χάρις εις τα ληφθέντα εκ μέρους των Αρχών και των επιτρόπων μέτρα. Ο εσωτερικός του ναού διάκοσμος έληξεν από της εσπέρας της χθες, μέχρι δε της μεσημβρίας της σήμερον θέλει συντελεσθή και ο εξωτερικός τοιούτος.

ΑΠΟ της 2 μ.μ. ώρας το σύνθημα της ενάρξεως μεγάλης εορτής θα δοθή δια των κωδώνων του Ναού ηχούντων χαρμοσύνως και των ριπτομένων εκ του Φρουρίου κανονιοβολισμών, της στιγμής δε ταύτης η Αγία Εικών της Θεομήτορος θέλει εκτεθή εις γενικόν προσκύνημα. Ο μέγας εσπερινός θα ψαλή χοροστατούντος του Σου Μητροπολίτου μας Μελετίου, θα επακολουθήση δε παννυχίς.

ΕΝΤΟΣ της σήμερον αναμένεται ο κατάπλους εις τον λιμένα μας αντιτορπιλικού άγημα του οποίου μετά της μουσικής θα παρακολουθήση την περιφοράν της Αγίας Εικόνος, η οποία θα επακολουθήση ως συνήθως της θείας λειτουργίας.  Η εταιρεία των ΣΠΑΠ σήμερον και αύριον θα διαθέση έκτακτα τραίνα δια μεταφοράν των προσκυνητών.