Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΑΠΕΘΑΝΕ μετ’ ολιγοήμερον ασθένειαν και εκηδεύθη σεμνοπρεπώς προπεμφθείς μέχρι της τελευταίας του κατοικίας υπό της εκλεκτοτέρας κοινωνικής μερίδος της πόλεώς μας ο Ιωάννης Μάντζαρης. Ο μεταστάς γνωστότατος εις την πόλιν μας, επιδείξας ζηλευτήν εμπορικήν δράσιν, χαρακτήρος απολύτως ακεραίου, ώστε απ’ αυτής της απόψεως να αποτελή ένα φαινόμενον, άνθρωπος της δράσεως, κοινωνικός, χωρίς κακίας, εντελώς ανώτερος, ηγαπάτο και εξετιμάτο εξαιρετικά υπό της κοινωνίας μας, ης απετέλει επίλεκτον μέλος. Άψογος αφ’ ετέρου ως οικογενειάρχης ήτο και υπόδειγμα και από της πλευράς αυτής ανθρώπου.

Ο πρόωρος θάνατός του, ο οποίος διέκοψε μίαν δράσιν εμπορικήν αξιόλογον, ο οποίος απωρφάνισε την οικογένειαν του και συνέτριψε τους άριστα επίσης αποκατεστημένους και εις την πρώτην κοινωνικήν γραμμήν δρώντας αδελφούς του, ηκούσθη μετ’ εξαιρετικής λύπης.

ΤΟ «ΘΑΡΡΟΣ» συμμεριζόμενον το γενικόν κοινωνικόν πένθος απευθύνει προς την οικογένειαν του μεταστάντος και τους αδελφούς του τα πλέον θερμά συλλυπητήρια.

-Ο υπηρετών εις την Υποδιοίκησιν Χωροφυλακής Πύλου υπενωμοτάρχης Κακοτυλιμμένος, εκτελών περί την 31ην παρ. τρεχ. μηνός έφοδον εις τας αυτόθι φυλακάς, εκ παρεξηγήσεως επυροβολήθη υπό του σκοπού Χρ. Κοντού, βληθείς θανασίμως εις την κοιλιακήν χώραν.

Ο ατυχής υπενωμοτάρχης μεταφερθείς ενταύθα απεβίωσεν μετά διήμερον. Η κηδεία του εγένετο μεγαλοπρεπής την 4ην απογευματινήν ώραν.