Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Ο εκ Κερασταχίας της Τριπόλεως Κ.Ν. Καντιάνης εγκατεστάθη τον Οκτώβριον του 1928 μετά της οικογενείας του, αποτελουμένης εκ της συζύγου του Γεωργίας και των τέκνων του Νικολάου, ετών 14 και Παρασκευής, ετών 8, εις την εν τη θέσει Αμμόλακα μικράν πλινθόκτιστον οικίαν της χήρας Γεωργ. Πετροπούλου ή Κοτρότσιου. Του εν λόγω οικίσκου εκ της κρατούσης πολυμβρίας κατέρρευσεν η βορειοδυτική πλευρά την νύκτα, αποτέλεσμα δε υπήρξεν ο οικτρός θάνατος απάντων των εν αυτή κοιμωμένων παθόντων εξ ασφυξίας.

-ΠΡΟΧΘΕΣ την πρωίαν η αστυνομία προέβη εις την σύλληψιν των γαλακτοπωλών Γ. Σωφρονά, Παύλου Ι. Δοξοπούλου, Βασιλ. Ιω. Πόταρη, Παν. Κ. Λιανού, Δημ. Δ. Τσιχριντζή και Γ. Π. Παπαδοπούλου, τους οποίους κατόπιν εξετάσεως του γάλακτος δια του γαλακτομέτρου παρέπεμψεν εις το αυτόφωρον Πλημμελειοδικείον επειδή ήτο νοθευμένον το παρ’ αυτών πωλούμενον γάλα.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΟΣ όμως ότι η δια του γαλακτομέτρου εξέτασις δεν είναι ακριβής, το Πλημμελειοδικείον ανέλαβε την εκδίκασιν δι’ άλλην δικάσιμον ίνα εξετασθή το γάλα από τον χημικόν του Τελωνείου Εργαστήριον προς πλήρη εξακρίβωσιν της νοθείας.