«ΘΑΡΡΟΣ» 7 Μαΐου 1927: Περίστροφα κατά του γαμπρού και ο επίλογος εις την Αστυνομίαν

«ΘΑΡΡΟΣ» 7 Μαΐου 1927: Περίστροφα κατά του γαμπρού  και ο επίλογος εις την Αστυνομίαν

Οι Μιχαήλ και Στάθης Αντωνόπουλοι ή Καψαμπελέοι εδημιούργησαν χθες νέα θορυβώδη επεισόδια, τα τρία τα κατά σειράν από μηνός περίπου.

Ως γνωστόν ο Στάθης Αντωνόπουλος ή Καψαμπέλης, αρκετά πλούσιος και κάτοχος πολυτελεστάτου αυτοκινήτου, προ μηνών έδωκεν ως σύζυγον την ανεψιάν του εις τον νεαρόν δικηγόρον Χρόνην Θεοφάνους. Εις τον Θεοφάνους εδόθησαν πλείσται υποσχέσεις περί μεγάλης προικός και 100 χιλιάδες δραχμών εις μετρητά. Αλλ’ η υπεσχημένη προιξ δεν εδίδετο εις τον κ. Θεοφάνους. Τούτου ένεκα και επειδή είχον προκληθή πολλαί φιλονικίαι επί του αντικειμένου αυτού, ο κ. Θεοφάνους μετά της συζύγου του προ 6 ημερών είχον αναχωρήσει εκ της οικίας του Στάθη Αντωνοπούλου ή Καψαμπέλη κειμένης επί της οδού Ακρίτα (τέως ιδιοκτησίας Παπαδέα) και διέμενον εις την επί της σιδηροδρομικής οδού οικίαν του θείου του κ. Θεοφάνους κ. Μιχ. Φοίφα.

Χθες ο εξ Αμερικής ζάμπλουτος Στάθης Καψαμπέλης μετέβη εις την οικίαν του κ. Φοίφα και εύρε μόνην της την ανεψιάν του κα Θεοφάνους, ην προέτρεψε να τον ακολουθήση εγκαταλείπουσα τον σύζυγόν της. Η κα Θεοφάνους ηρνήθη και εζήτησε την προστασίαν του κ. Μιχαήλ Φοίφα. Επηκολούθησε λογομαχία μεταξύ του κ. Φοίφα και του κ. Καψαμπέλη, καθ’ ην ο κ. Καψαμπέλης ύβρισε τον κ. Θεοφάνους, τούτου δε ένεκα ο κ. Φοίφας τον εξεδίωξε της οικίας.

Μετ’ ολίγον επέστρεψεν εις την οικίαν του κ. Φοίφα ο κ. Θεοφάνους, όστις έμαθε τα γενόμενα και απεφάσισε παραιτούμενος έστω των διεκδικήσεων της υπεσχημένης προικός να λάβη τα έπιπλα εκ της οικίας Καψαμπέλη. Γνωρίζων όμως ότι ενδέχεται να προκληθούν επεισόδια ειδοποίησε την Εισαγγελίαν ήτις διέταξε την Χωροφυλακήν να αποστείλη δύναμιν εις την εν τη οδώ Ακρίτα οικίαν Καψαμπέλη κατά την μεταφοράν των επίπλων  του κ. Θεοφάνους προς πρόληψιν επεισοδίων.

Όντως, περί την 6.30 μεταμεσημβρινήν ο κ. Θεοφάνους συνοδευόμενος υπό των κ.κ. Μ. Φοίφα και Γ. Μανταλόζη και 5 κάρρων μετέβη εις την οικίαν Καψαμπέλη. Η μεταφορά των επίπλων είχεν αρχίση χωρίς να φανούν οι αστυνομικοί, οπότε επ’ αυτοκινήτου καταφθάνουν οι Στάθης και Μιχαήλ Καψαμπέλη. Όταν αντελήφθησαν την μεταφοράν των επίπλων εξώρμησαν εκ του αυτοκινήτου και ωπλισμένοι με περίστροφα Σμιμ νεωτάτου συστήματος εξηνάγκασαν τον κ. Θεοφάνους και τους λοιπούς να αποχωρήσουν.

Την στιγμήν αυτήν κατέφθασεν εις τον τόπον της συμπλοκής ο ανθυπασπιστής κ. Παύλος Βιργίνιος, ο ενωματάρχης Αναγνωστόπουλος και τέσσερες χωροφύλακες, οίτινες συνέλαβον τους δύο Καψαμπέληδες. Επίσης έκαμαν έρευναν εις την ομάδα του κ. Θεοφάνους και κατέσχεσαν ένα περίστροφον επί του Γ. Μανταλόζη.

Οι Στάθης και Μιχαήλ Αντωνόπουλος όπως και ο Γ. Μανταλόζης κρατούνται εις το Αστυνομικόν τμήμα.

Σχετικές ανακρίσεις διεξάγει ο ανθυπομοίραρχος κ. Χαρδαβέλας.


Η χθεσινή δίκη των αδελφών Καψαμπέλη
«ΘΑΡΡΟΣ» 8 Μαΐου 1927
Οι δράσται των προχθεσινών σκηνών αδελφοί Στάθης και Μιχαήλ Αντωνόπουλοι ή Καψαμπέλη προσήχθησαν χθες και εξεδικάσθησαν ενώπιον του επ’ αυτοφώρω Πλημμελειοδικείου κατηγούμενοι επί αδίκω δι’ όπλων επιθέσει, εξυβρίσει και παρανόμω οπλοφορία. Ο γαμβρός των δικηγόρος κ. Θεοφάνους δι’ αιτήσεως εδήλωσεν ότι παραιτείται της μηνύσεως και επιθυμεί να μη τιμωρηθούν. 

Το δικαστήριο ήτο ασφυκτικώς κατάμεστον κόσμου μετά μεγίστου ενδιαφέροντος παρακολουθούντος την εξέλιξιν της διαδικασίας διαρκεσάσης επί 4ωρον περίπου.

Μετά την αγόρευσιν του κ. Εισαγγελέως και των συνηγόρων των κατηγορουμένων κ.κ. Β. Κωστοπούλου και Σκλήρη το δικαστήριον αποσυρθέν εις σύσκεψιν ηθώωσε μεν τους κατηγορουμένους δια το αδίκημα της εξυβρίσεως, επειδή είχε προηγηθή παραίτησις από εγκλήσεως και δια το αδίκημα της οπλοφορίας, διότι είχε χορηγηθή άδεια από μέρους του κ.  Νομάρχου, ετιμώρησε δε έκαστον αυτών δια φυλακίσεως 50 ημερών δια το αδίκημα της αδίκου επιθέσεως δι’ όπλα.