Προσωρινός μειοδότης για την οδοποιία Γαργαλιάνων

Προσωρινός μειοδότης για την οδοποιία Γαργαλιάνων

Προσωρινός μειοδότης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Δημοτική Οδοποιία Γαργαλιάνων», προϋπολογισμού 89.981,75 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), αναδείχθηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας.

Συγκεκριμένα, η Ο.Ε. αποφάσισε ομόφωνα ότι:

-Εγκρίνει το από 25/1/2023 πρακτικό Ι Ηλεκτρονικής αποσφράγισης των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική προσφορά» για το έργο «Δημοτική οδοποιία Γαργαλιάνων» με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΔ: 195055 και ΑΔΑ Διακήρυξης:Ψ2ΕΗΩΗΕ-ΞΩ της επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού ως έχει συνταχθεί και υπογραφεί, σύμφωνα με το οποίο προτείνει ως προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα ” ΣΗΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ” με μέσο ποσοστό έκπτωσης 6,21%.

-Οι αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν τις νόμιμες διαδικασίες για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 54/2023.

Του Ηλία Γιαννόπουλου