«ΘΑΡΡΟΣ» 24 Απριλίου 1927: Τα προεόρτια του Πάσχα

«ΘΑΡΡΟΣ» 24 Απριλίου 1927: Τα προεόρτια του Πάσχα

Tα προεόρτια της μεγάλης σημερινής ημέρας επανηγυρίσθησαν χθες με αρκετήν ζωηρότητα, συντελεσάσης και της ωραίας καλοκαιρινής ημέρας, ης η μόνη ασχήμια ήτο η αφόρητος σκόνη, ήτις εξενεύριζε τους κυκλοφορούντας δια την προμήθειαν των πασχαλινών τροφίμων συμπολίτας.

Η πρώτη Ανάστασις
Οι κώδωνες των εκκλησιών ήρχισαν κρουόμενοι από της πρωίας της χθες δια την πρώτην Ανάστασιν, η ακολουθία της οποίας εψάλη κατανυκτικώτατα εις τους διαφόρους ναούς.

Εις την Αγοράν
Τας μεσημβρινάς ιδία και τας απογευματινάς ώρας ήρξατο η κίνησις εις την αγοράν δια την προμήθειαν των τροφίμων του Πάσχα. Τόσον εις τα κρεοπωλεία και τα παντοπωλεία, όσον και εις την λαχαναγοράν παρετηρήθη επάρκεια τροφίμων, εξ αιτίας της οποίας αι τιμαί εμειώθησαν επαισθητώς, ουχ ήττον όμως διετήρησαν την αλμύραν των, διό και δεν έπαυσαν ακουόμεναι αι μεμψιμοιρίαι των οικογενειαρχών, των οποίων τα πορτοφόλια εκενούντο ως δια μαγείας.

Το εσπέρας
Το εσπέρας όλη η πόλις εφωταγωγήθη, τα πλείστα δε των κεντρικών οικιών και των καταστημάτων είχον αναπετάσει τας σημαίας των, ούτως ώστε εις την πόλιν προσεδίδετο πανηγυρική όψις.

Η Μεγάλη Ανάστασις
Την 11ην νυκτερινήν ήρχισαν κρουόμενοι χαρμοσύνως οι κώδωνες των ναών, οίτινες είχον φωταγωγηθή και στολισθή καλαισθητικώτατα, προσλαβόντες εορτάσιμον όψιν. Εις την πλατείαν του Μητροπολιτικού Ναού και την του ναού των Ταξιαρχών είχον στηθεί εξέδραι, ένθα εψάλη η ακολουθία της Αναστάσεως. Εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν εχοροστάτη ο Σος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Μελέτιος, είχον δε προσέλθει και αι πολιτικαί και στρατιωτικαί Αρχαί της πόλεώς μας. Οι ναοί ετελείωσαν περί την 1 μεταμεσονύκτιον, η δε κίνησις εις τας οδούς της πόλεως εξηκολούθησεν μέχρι των πρωινών ωρών.

Σήμερον
Σήμερον την μεσημβρίαν θα εορτασθή το Πάσχα εις τους στρατώνας, οι οποίοι έχουν διακοσμηθή καταλλήλως, οι δε αξιωματικοί θα τσουγκρίσουν τα αυγά μετά των στρατιωτών.