«ΘΑΡΡΟΣ» 8 Ιανουαρίου 1928: Ο «Αθηναϊκός» Κινηματογράφος παρανάλωμα πυρός

«ΘΑΡΡΟΣ» 8 Ιανουαρίου 1928: Ο «Αθηναϊκός» Κινηματογράφος παρανάλωμα πυρός

-Η προέλευσις του πυρός
-Αι ζημίαι
-Αι ανακρίσεις
Και άλλο κινηματογραφικόν δράμα συνέβη εις την πόλιν μας, όχι πλέον επί της οθόνης.

Ο Κινηματογράφος «Αθηναϊκός» συνεπεία πυρκαϊάς εκραγείσης προχθές εντός αυτού, μετεβλήθη εντός μιας ώρας εις καπνίζοντα ερείπια. Η μεγάλη αυτή καταστροφή επήλθεν από τα ακολούθους περιστάσεις:

Περί ώραν 8.15΄ μ.μ. ενώ επαίζετο το έργον «Θύμα του έρωτος» και εις την αρχήν της ογδόης αυτού πράξεως, συνεπεία ηλεκτρικού σπινθήρος έλαβε χώραν ανάφλεξις της ταινίας επί της κινηματογραφικής μηχανής, ήτις μετεδόθη ταχέως εις τας παρακειμένας ευφλέκτους άλλας ταινίας και τα ξύλινα θεωρεία.

Ο χειριζόμενος την μηχανήν λόγω απουσίας του μηχανικού Νικ. Αντ. Παπαδοπούλου, όστις είχε μεταβή εις την Παραλίαν ίνα χειρισθή την εκεί εγκατασταθείσαν κινηματογραφικήν μηχανήν του αυτού ιδιοκτήτου, βοηθός αυτού Σταύρος Νικ. Παράσχος, όστις σημειωτέον κατά τας παρασχεθείσας ημών πληροφορίας κατείχε καλώς την τέχνην του χειρίζεσθαι και επρόκειτο από της χθεσινής ημέρας να χειρίζεται την εν τη παραλία μηχανήν, προσεπάθησε άμα τη αναφλέξει ταύτης όπως κατασβέση ταύτην, πλην όμως η ταινία εκόπη και η ανάφλεξις αυτής εσυνεχίσθη, μη καταστάσης δυνατής της κατασβέσεώς της.

Ο εν λόγω βοηθός κατά τας προσπαθείας του προς κατάσβεσιν της ταινίας υπέστη σοβαρά εγκαύματα εις τας χείρας, παραμένει δε κλινήρης υποβληθείς εις θεραπείαν υπό του ιατρού κ. Κροντήρη.

Ο επακολουθήσας πανικός
Ευθύς άμα τη αναφλέξει της ταινίας ο επί των άνω θεωρείων ευρισκόμενος κόσμος και ιδίως αι γυναίκες και τα μικρά παιδιά κατελήφθησαν υπό ακατασχέτου πανικού και ετράπησαν προς την κλίμακα δια να κατέλθουν ομαδικώς. Επίσης, οι επί των κάτω θεωρείων και της πλατείας ευρισκόμενοι ευθύς ως αντελήφθησαν την πυρκαϊάν ετράπησαν προς τας εξόδους υπό τας κραυγάς του τρόμου των παιδίων και των γυναικών. Ευτυχώς όμως παρ’ όλον τούτον τον πανικόν ουδέν δυστύχημα συνέβη κατά την έξοδον, εκτός του ότι μερικοί εν τη σπουδή των να εξέλθουν της αιθούσης πρώτοι εξ όλων εγκατέλειψαν εντός αυτής ομβρέλλας, καπέλλα και επανωφόρια, μολονότι ουδείς άμεσος κίνδυνος τους ηπείλει και η τόση σπουδή των ήτο εν μέρει τουλάχιστον αδικαιολόγητος.

Δέον ενταύθα να εξαρθή η στάσις των οργάνων ασφαλείας, τα οποία δια της ψυχραιμίας των κατόρθωσαν να διευκολύνουν κατά πολύ τους πολίτας κατά την έξοδον και να προλάβουν τυχόν δυσάρεστα εκ μεγαλυτέρου πανικού συμβάντα.

Αι προσπάθειαι προς διάσωσιν
Μετ’ ολίγον από της ενάρξεως της πυρκαϊάς κατέφθασεν επί τόπου τμήμα στρατού, το οποίον απεμάκρυνεν εκ του καιομένου οικήματος το εκεί συρρεύσαν και θεώμενον άπειρον πλήθος κόσμου πάσης τάξεως, ηλικίας και φύλου και εσχημάτισε ζώνην εις τινά εξ αυτού απόστασιν. Οι ανήκοντες εις την υπηρεσίαν του κινηματογράφου κατόρθωσαν με μεγάλον κίνδυνον της ζωής των να διασώσουν μερικά μόνον εκ των εν τη αιθούση καθισμάτων. Μετά πάροδον τριών περίπου τετάρτων ώρας κατέφθασεν επί τόπου ο εις των αυτοκινήτων καταβρεκτήρων και ήρξατο του έργου της διαβροχής του καιομένου οικήματος.

Εν τω μεταξύ όμως το πυρ είχεν αποτεφρώσει κυριολεκτικώς το διαμέρισμα του Κινηματογράφου και δια του εκ σανίδων χωρίσματος και της στέγης μετεδόθη εις την παραπλεύρως ευρισκομένην αποθήκην της ενώσεως των αλευρεμπόρων, την οποίαν παρ’ όλας τας προσπαθείας απετέφρωσεν μεθ’ όλων των εν αυτή ευρισκομένων εμπορευμάτων. Δέον να σημειωθή ότι ο άλλος καταβρεκτήρ εκκινήσας δια τον τόπον της πυρκαϊάς έπαθε βλάβην καθ’ οδόν και δια ταύτα δεν ηδυνήθη να προστρέξη, η δε βραδύτης του άλλου οφείλεται εις το ότι δεν ηδυνήθη να πληρωθή εκ του μοναδικού παρά τα κρεοπωλεία υδραγωγείου, επειδή τούτο διαρκούσης της ημέρας είχε κενωθή παρά των κρεοπωλών και οπωροπωλών.

-Τα αποτεφρωθέντα είδη
-Η αξία των
Το αποτεφρωθέν οίκημα ανήκεν εις τον εν Αμερική αποδημούντα κ. Σπυρίδωνα Ηλιόπουλον, ήτο δε ησφαλισμένον αντί δραχμών 150 χιλιάδων, όση περίπου ήτο η πραγματική του αξία και το κατείχε επί ενοικίω ο εκπρόσωπος της Ενώσεως Αλευρεμπόρων κ. Γεώργιος Ιωάν. Καπράλος. Εν τη αιθούση του κινηματογράφου απετεφρώθησαν εξ ολοκλήρου τετρακόσια καθίσματα, ένα μηχάνημα κινηματογραφικόν, διάφορα άλλα βοηθητικά μηχανήματα ανήκοντα εις τον ιδιοκτήτην του κινηματογράφου Κωνστ. Χανδρινόν, συνολικής αξίας 200.000 περίπου δραχμών.

Δέον να τονισθή ότι το καταστραφέν μηχάνημα αξίας 60 χιλιάδων δραχμών ήτο καινουργέστατον, μόλις δε προ 7 ημερών είχε τοποθετηθή ενταύθα, του πρώτου τοιούτου τοποθετηθέντος εις τον εν Παραλία συσταθέντα κινηματογράφον του αυτού ιδιοκτήτου.

Ωσαύτως κατεστράφησαν εντός αυτού τα κινηματογραφικά έργα της παρελθούσης εβδομάδος, ήτοι τρία δράματα «Η Μάσκα της καρδιάς», «Ο κόκκινος μύλος», «Το θύμα του έρωτος», το οποίον προεβάλλετο προχθές κατά την έκρηξιν της πυρκαϊάς και τρεις διάφοροι κωμωδίαι.

Δέον να τονισθή ότι η αξία των έργων τούτων ήτο τεραστίως μεγάλην, ανήκον δε εις την μεγάλη κινηματογραφικήν Εταιρείαν «Φάναμετ», η οποία έχει ασφαλίσει όλας αυτής τας ταινίας εις τινά Ευρωπαϊκήν Ασφαλιστικήν Εταιρείαν, προς κάλυψιν δε των ασφαλιστικών εξόδων εισπράττει παρά των διαφόρων κινηματογράφων δραχμάς 14 δι’ έκαστον παιζόμενον παρ’ αυτών έργον της.

Εις την αποθήκην της ενώσεως των αλευρεμπόρων απετεφρώθησαν 130 σάκκοι κριθής, 150 τοιούτοι βρώμης, 100 αλεύρων, 5 βαρέλια πλήρη μπελτέ και 2.000 κενοί σάκκοι αξίας 200.000 δραχμών περίπου και ήσαν ησφαλισμένα εν ονόματι του Γ. Ι. Καρπάλου αντί του ιδίου ποσού. Ήτοι αι συνολικαί ζημίαι ανέρχονται εις 550.000 δραχμάς.

Αι ανακρίσεις
Την διεξαγωγήν των σχετικών ανακρίσεων ανέλαβε ο Διοικητής του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος, υπομοίραρχος κ. Γυπαράκης, υπό του οποίου εξητάσθησαν ήδη ο Διευθυντής του κινηματογράφου κ. Κ. Χανδρινός και ο μηχανικός Ν. Παπαδόπουλος, των οποίων διετάχθη η προσωρινή κράτησις μέχρι πέρατος των ανακρίσεων. Ο κινηματογράφος ελειτούργει με κανονικήν άδειαν.

Ο άλλος κινηματογράφος
Υπό της Αστυνομίας διετάχθη η διακοπή των παραστάσεων του άλλου κινηματογράφου «Ο Αμερικανικός», καθ’ όσον ελειτούργει βάσει προσωρινής αδείας της αρμοδίας επιτροπής.

Αργότερον γενομένης εις αυτόν αστυνομικής επιθεωρήσεως επετράπη η εκ νέου λειτουργία του.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ «ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ»
«ΘΑΡΡΟΣ» 10 Ιανουαρίου 1928
Μετά την προξενηθείσαν τελείαν καταστροφήν, έπειτα από την καταστρεπτικήν αυτή πυρκαγιά ήτις εις διάστημα μιας ώρας μετέβαλεν εις τέφραν και καπνίζοντα ερείπια τους κόπους και τους μόχθους συνεχείας ετών, θέλω δημοσίως να ευχαριστήσω το αξιότιμον κοινόν των Καλαμών, τόσον δια την μέχρι τινός ένθερμον υποστήριξίν του δια το εκπολιτιστικόν μου έργον όσον και δια την συμπάθειάν του και την λύπην του ην ησθάνθη δια την απώλειαν του έργου τούτου. Είναι αληθές ότι πάντοτε τας διαφόρους πράξεις μου συνεδύασα κατά τρόπον ώστε να μη θελήσω να θίξω ουδένα.

Η συμπαθής κοινή γνώμη παραμένει σε μένα ο μόνος παρήγορος μετά την καταστροφήν. Αν απώλεσα ολοκλήρους εκατοντάδας χιλιάδων δεν με στενοχωρεί διόλου διότι βασίζομαι εις το αξιότιμον κοινόν των Καλαμών, το οποίον ελπίζω ότι εις ενδεχομένην περίπτωσιν θέλει πάλιν με περιβάλλει δια της εμπιστοσύνης του και της υποστηρίξεώς του.

Παρηγορούμαι ότι δεν συνέβη κανέν δυστύχημα και αρκούμαι εις αυτήν την σκληράν δοκιμασίαν ευχόμενος το μη χειρότερον.

Ο ευχαριστών
Κ.Ν. ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ και ΣΙΑ
Διευθυντής «Αθηναϊκού»