Αλλάζει… τιμονιέρη η Μαρίνα Καλαμάτας

Αλλάζει… τιμονιέρη  η Μαρίνα Καλαμάτας

Το υπουργείο Τουρισμού ζητά την πρόωρη λήξη της σύμβασης παραχώρησης

Τα νέα δεδομένα για το μέλλον της Μαρίνας Καλαμάτας που δημιούργησε το έγγραφο του υπουργείου Τουρισμού, καθώς ζήτησε την πρόωρη λήξη της σύμβασης παραχώρησης, χρήσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης της υποδομής, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της μεσσηνιακής πρωτεύουσας.

Ειδικότερα, σε έγγραφο της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του υπουργείου Τουρισμού, με το οποίο απαντά στο αίτημα του ιδιώτη που διαχειρίζεται τη μαρίνα της Καλαμάτας για την έκδοση άδειας λειτουργίας, σημειώνεται:

«Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, η Υπηρεσία μας, αφού εξέτασε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το ανωτέρω αίτημα, καθώς και το σύνολο των εγγράφων που υπάρχουν για το εν λόγω θέμα στο αρχείο της, διαπίστωσε τα ακόλουθα:

Στις 23/4/85, με συμβαλλόμενους το Ελληνικό Δημόσιο, τον ΕΟΤ, το Δήμο Καλαμάτας και το Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας, υπεγράφη “Προγραμματική Σύμβαση” με σκοπό τη δημιουργία μαρίνας μεσαίου μεγέθους (250 σκαφών).

Στις 2/9/85 υπεγράφη απόφαση μεταξύ των υπουργών, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας με την οποία ανατίθεται η εκτέλεση των προβλεπόμενων λιμενικών έργων με την ανωτέρω “Προγραμματική Σύμβαση”, στο Δήμο Καλαμάτας.

Στις 2/9/98 υπεγράφη Σύμβαση Παραχώρησης της χρήσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής (Μαρίνας) Καλαμάτας μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας (Δ.Ε.Τ.Α.Κ.) και της Ανώνυμης Εταιρείας “Μαρίνα Καλαμάτας Τουριστική Α.Ε.”.

H Μαρίνα Καλαμάτας έχει δημιουργηθεί και κατασκευαστεί πριν από το ν. 2160/93 που θέτει τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη χωροθέτηση τουριστικού λιμένα (μαρίνα, καταφύγιο τουριστικών σκαφών, αγκυροβόλιο).

Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα Απόφαση δημοσιευμένη σε ΦΕΚ που να εγκρίνει αρμοδίως τα ελάχιστα αναγκαία στοιχεία που θα συγκροτούν με πληρότητα το λιμένα, ήτοι τεχνική περιγραφή με αναφορά στην οριοθέτηση, στο εμβαδόν της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης στα λιμενικά και κτηριακά έργα με συνοδό τοπογραφικό.

Στο συνημμένο φάκελο του σχετικού αιτήματος, το τοπογραφικό που έχει κατατεθεί είναι ανυπόγραφο με χρονολογία 2018. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο τοπογραφικό, δεν μπορεί να γίνει αντιπαραβολή για τον έλεγχο της ορθότητας των αποτυπωμένων στοιχείων σε αυτό.

Περαιτέρω με την υπ’ αρ. πρωτ. οικ 169408/12-7-13 Απόφαση του γενικού διευθυντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ εγκρίθηκε η παράταση της ισχύος των περιβαλλοντικών όρων που εγκρίθηκαν με την υπ. αρ. 109276/5-10-01 Κ.Υ.Α για τα “Συμπληρωματικά έργα τουριστικού λιμένα Καλαμάτας”.

Εκτός, όμως, από το κείμενο της Απόφασης παράτασης ισχύος των περιβαλλοντικών όρων, δεν έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία μας ούτε η αρχική Απόφαση Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ούτε τα εγκεκριμένα συνοδά σχέδια των προαναφερόμενων αποφάσεων.

Περαιτέρω δεν υφίσταται στο φάκελο οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα ανωτέρω ελλείποντα στοιχεία, ήτοι η ελάχιστη αναγκαία περιγραφή του τουριστικού λιμένα, η έκταση της χερσαίας και της θαλάσσιας ζώνης, τα βασικά στοιχεία χωροθέτησης, καθώς και η πρόβλεψη των αρχικών περιβαλλοντικών όρων.

Ως εκ τούτου, ελλείπουν καίρια στοιχεία της έγκρισης εγκατάστασης κατ’ άρθρον 287A ν. 4442/2016, όπως σήμερα ισχύει, ακόμα και υπό το πρίσμα των προγενέστερων νομοθετικών διατάξεων του ν.2160/2022, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η έκδοση της αιτούμενης άδειας λειτουργίας του υπόψη τουριστικού λιμένα.

Με δεδομένα τα ανωτέρω, διαπιστώνουμε ότι δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ή έγκρισης λειτουργίας για τον τουριστικό λιμένα – μαρίνα Καλαμάτας, διότι η υποβληθείσα αίτηση δε συνοδεύεται από τα κατά νόμο αναγκαία στοιχεία για την έκδοση άδειας λειτουργίας της μαρίνας Καλαμάτας.

Συνακόλουθα, σύμφωνα με το άρθρο 115 του ν. 4926/2022 (ΦΕΚ A’ 82/20.04.2022), δεδομένου ότι η υποβληθείσα κατά τα ανωτέρω αίτηση για την έκδοση άδειας λειτουργίας της μαρίνας Καλαμάτας δε συνοδευόταν από τα αναγκαία κατά νόμο στοιχεία, διαπιστώνεται η πρόωρη λήξη της υφιστάμενης από 2/9/1998 Σύμβασης Παραχώρησης της χρήσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής (Μαρίνας) Καλαμάτας μεταξύ (αρχικώς της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας (Δ.Ε.Τ.Α.Κ.) ήδη του Δήμου Καλαμάτας και της Ανώνυμης Εταιρείας “Μαρίνα Καλαμάτας Τουριστική Α.Ε.”.

H διαπίστωση της συνδρομής λύσης της σύμβασης επέρχεται αυτοδικαίως εκ της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 115 του ν. 4926/2022, η δε παράτασή της δεν επιτρέπεται ούτε δυνάμει του άρθρου 49 του ν. 4795/2021, σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου 115 του ν. 4926/2022».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρότι το έγγραφο του υπουργείου Τουρισμού έχει συνταχθεί στο τέλος του 2022, στο Δήμο Καλαμάτας κοινοποιήθηκε μόλις πριν από λίγες μέρες.