Πριν 94 χρονια

Πριν 94 χρονια

ΠΡΟΧΘΕΣ εις το χωρίον Άγιος Σώστης της Ολυμπίας ενώ ο επταετής παις Αθ. Κανελ. Κανελλόπουλος περιεργάζετο εντός της οικίας του και εν απουσία της χήρας μητρός του Βασιλικής περίστροφον συστήματος Μαυροβουνίου εκπυρσοκροτήσαν τούτο εφόνευσε την πλησίον του κατά την στιγμήν εκείνην ευρισκομένην τριετή αδελφήν του Βενετσάναν.

-ΑΙ ακρίδες πολλαπλασιάζονται και από ημέρας εις ημέραν επεκτείνονται και εις άλλας περιφερείας του Νομού. Σχετικάς πληροφορίας εζήτησε χθες και ο φυσιοπαθολογικός σταθμός Πατρών, ίνα του αναφέρουν συγκεκριμένως πού έχει ενσκήψει εις μεγαλειτέραν έκτασιν ακρίς.

ΑΠΟ της προχθές κατά πληροφορίας μας ενεφανίσθη ακρίς και εις την περιφέρειαν του εγγύς των Καλαμών συνοικισμού Καρβούνι. Σήμερον θ’ αποσταλώσιν εις τους διαφόρους τομείς του νομού παρά του Νομογεωπονικού Γραφείου δηλητηριώδη παρασκευάσματα δια την αποτελεσματικήν καταδίωξιν των ακρίδων.

ΚΑΤΑ τας συγκεντρουμένας πληροφορίας η εντατικωτέρα καταδίωξις γίνεται εις την επαρχίαν Ολυμπίας της οποίας οι κάτοικοι δεικνύουν αξιωσημείωτον προθυμίαν συντρέχοντες πάντες εις την καταδίωξιν ασυγκρίτως προς τας λοιπάς ακριδοπλήκτους περιφερείας.