«Σπίτι μου» το στεγαστικό πρόγραμμα νέων

«Σπίτι μου» το στεγαστικό πρόγραμμα νέων

Το πρόγραμμα Στεγαστικών Δανείων «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ» δημιουργήθηκε για να παρέχει συγχρηματοδοτούμενα στεγαστικά δάνεια προς ιδιώτες, οι οποίοι θα ικανοποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος, μέσω των συνεργαζόμενων Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Μέσω του νέου Προγράμματος και σε συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ – ΟΑΕΔ) οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες ηλικίας 25-39 ετών θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε χαμηλότοκη χρηματοδότηση για την απόκτηση α΄ κατοικίας.

Η αγορά ακινήτου θα συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το χρηματοδοτικό μέσο, που θα είναι άτοκο, και 25% από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Η επιδότηση επιτοκίου θα πραγματοποιείται κατά 100% αποκλειστικά για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Παράλληλα από τους πόρους του Ταμείου καλύπτεται 100% το κόστος διαχείρισης των δανειακών φακέλων που χρεώνεται από τα συνεργαζόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα στους δανειολήπτες.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στόχος του Προγράμματος είναι να ωφελήσει νέους ιδιώτες και νέα ζευγάρια στην απόκτηση οικονομικά προσιτής στέγης με την παροχή χαμηλότοκων δανείων. Επίσης στόχος είναι η μείωση του υφιστάμενου αποθέματος παλαιών και κλειστών ακινήτων, παρέχοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης και περαιτέρω αναβάθμισής τους. Τέλος, η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, παρέχοντας σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες ολική επιδότηση επιτοκίου, μειώνοντας περαιτέρω το κόστος απόκτησης πρώτης κατοικίας για αυτά.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Το πρόγραμμα αφορά φυσικά πρόσωπα και ζευγάρια που ανήκουν στις ηλικίες από 25 έως 39 ετών, δε διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του προγράμματος.

Συγκεκριμένα:
Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι άτομα ηλικίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση δανείου, από είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών, ή σύζυγοι ή πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον ο ένας (1) εκ των δύο (2) είναι ηλικίας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση δανείου, από είκοσι πέντε (25) έως τριάντα εννέα (39) ετών, εφόσον δε διαθέτουν άλλο ακίνητο κατάλληλο για κατοικία τους και ικανοποιούν τα εισοδηματικά κριτήρια όπως αποτυπώνονται στο πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό και στα λοιπά δικαιολογητικά.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΖΥΓΩΝ
Αξιολογείται το οικογενειακό εισόδημα, είτε κάνουν κοινή είτε χωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Ο αιτών πρέπει να πληροί υποχρεωτικά το ηλικιακό όριο.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Το Πρόγραμμα υποστηρίζει τη δανειοδότηση για ακίνητα που: i) θα χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία, ii) έχουν εμπορική αξία έως  200.000 ευρώ (όπως αυτή αποτυπώνεται στο συμβόλαιο αγοράς), iii) έχουν μέγεθος έως 150 τ.μ., iv) έχουν παλαιότητα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη κατά το χρόνο της αγοράς, όπως προκύπτει από την άδεια κατασκευής και v) βρίσκονται εντός οικιστικής περιοχής.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο πωλητής του ακινήτου απαγορεύεται να αποτελεί συγγενή (του αγοραστή ή του έτερου μέλους ζευγαριού), εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, Α’ ή Β βαθμού, ή πρόσωπο που συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης με τον αγοραστή, ενδεικτικά:

•παππούδες/γιαγιάδες σε σχέση με εγγόνια

•αδέλφια σε σχέση μεταξύ τους

Η πιστοποίηση του βαθμού συγγένειας πραγματοποιείται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, καθώς και με σχετικό σύμφωνο συμβίωσης.

ΣΧΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
H συμμετοχή στο κεφάλαιο εκάστου δανείου είναι κατά 75% άτοκα από το χρηματοδοτικό μέσο και κατά 25% από τα συνεργαζόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα δημιουργώντας μόχλευση των δημοσίων πόρων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Α. Μηδενικό επιτόκιο δανείου για το 75% του κεφαλαίου που επιδοτείται από το πρόγραμμα με τη δυνατότητα το επιτόκιο να είναι μηδενικό για το σύνολο του δανείου σε περιπτώσεις νέων ζευγαριών που έχουν τρία ή παραπάνω παιδιά κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης ή νέων ζευγαριών που κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου (έως 30 έτη) καταστούν τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι.

Β. Κάλυψη από το πρόγραμμα του διαχειριστικού κόστους του δανειακού φακέλου κατά την εκταμίευση που χρεώνει το εκάστοτε Πιστωτικό Ίδρυμα τον δανειολήπτη.

Γ. Τα δάνεια θα παρέχονται χωρίς την εφαρμογή της εισφοράς του Ν. 128/75, που ανέρχεται σήμερα σε 0,12%.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα δάνεια λαμβάνεται εμπράγματη εξασφάλιση του υπό αγορά ακινήτου. Η αξία της εμπράγματης εξασφάλισης του υπό αγορά ακινήτου δε θα ξεπερνά το 120% του ποσού του δανείου. Τα δάνεια θα συνάπτονται χωρίς τη λήψη πρόσθετων ενοχικών εγγυητών, πέραν του πιστούχου.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
Το ανώτατο ποσό δανείου θα ανέρχεται σε 90% του ποσού του συμβολαίου αγοραπωλησίας και σε κάθε περίπτωση δεν ξεπερνά τα 150.000 ευρώ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ
Η διάρκεια δανείου είναι από τρία (3) έως και τριάντα (30) έτη.

ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ
Η υπογραφή της σύμβασης του δανείου και η εκταμίευση του συνολικού ποσού θα πρέπει να έχουν γίνει από τον ενδιαφερόμενο εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών από την έγκριση της αίτησης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – ΕΑΤ. Σε περίπτωση που το ανωτέρω διάστημα παρέλθει άπρακτο, η ενταγμένη αίτηση απεντάσσεται από το Χαρτοφυλάκιο. Μόνο σε περιπτώσεις που υπάρξει επιβεβαιωμένη καθυστέρηση μετεγγραφής του ακινήτου δύναται ο ενδιαφερόμενος να αιτηθεί παράταση του χρόνου υπογραφής Σύμβασης Τελικού Αποδέκτη και Εκταμίευσης κατά δύο επιπλέον μήνες κατ’ ανώτατο, εφόσον η σχετική αίτηση για εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης έχει υποβληθεί εντός της προθεσμίας των έξι μηνών.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ
Ο Δανειολήπτης δύναται να εξοφλήσει μερικώς ή στο σύνολό του το δάνειο πριν από την ημερομηνία λήξης του, χωρίς οποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος