Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΕΙΣ την Νομαρχίαν ενηργήθησαν αι προκηρυχθείσαι παρά του Υπουργείου Συγκοινωνίας δημοπρασίαι παρ’ επιτροπής αποτελουμένης εκ του Νομάρχου ως προέδρου και των Νομομηχανικού και Οικονομικού Εφόρου Καλαμών της τριετούς συντηρήσεως της Εθνικής οδού Καλαμών – Τριπόλεως, της οποίας τελευταίος πλειοδότης ανεδείχθη ο εργολάβος κ. Αναστ. Μιχόπουλος μειοδοτήσας 6% έλαττον του προϋπολογισθέντος ποσού. Της κυλινδρώσεως υλικών οδοστρωσίας της εθνικής οδού Καλαμών – Μεσσήνης, της οποίας μειοδότης ανεδείχθη ο Δημ. Βάκολας, της συντηρήσεως των οδών Καλαμών – Κάμπου (Αβίας) και Καλαμών-Αλαγωνίας των οποίων ανεδείχθη τελευταίος μειoδότης ο Δημ. Κυβέλλος και της συντηρήσεως της οδού Ασπροχώματος – Μελιγαλά της εθνικής οδού Καλαμών – Πατρών ο Δ. Παπαγιαννόπουλος.

-ΑΙ εργασίαι της πασσαλώσεως της εθνικής οδού Πεταλιδίου – Λογγάς έληξαν, εντός δε της ερχομένης εβδομάδος άρχονται αι εργασίαι της πασσαλώσεως της οδού Καλαμών – Κάμπου (Αβίας), θέλει δε μετά το πέρας ταύτης αρχίση η πασσάλωσις της οδού Καλαμών – Πύλου.

-ΤΑ τέκνα Ιωάννου Κ. Μάντζαρη απέστειλαν εις τον Φιλόπτωχον Σύλλογον Κυριών δραχμάς 1.000 αντί μνημοσύνου υπέρ της ψυχής της προσφιλούς των μητρός Μαρίας Ι. Κ. Μάντζαρη.