Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΕΙΣ τον προσφυγικόν συνοικισμόν της ανατολικής πλευράς της Παραλίας εδήχθησαν (εδαγκώθησαν) υπό λυσσώσης γαλής η Ανδρονίκη Μακρίδη, Μ. Λαημονά, Περ. Σορπατζόγλου, η παιδίσκη Καλλιόπη Κλονόγλου, οι πενταετείς παίδες Γεώργ. Μαυρομμάτης, Νικ. Βουβουλίδης και η Διαμάντω ανεξακριβώτου επωνύμου. Οι δηχθέντες αναχωρούν δι’ Αθήνας, όπως υποβληθώσιν εις θεραπείαν δαπάναις του Δήμου Καλαμών.

-ΕΙΣ το ολίγον απέχον του χωρίου Ρίπεσι εξωκλήσιον ανευρέθη εκτεθειμένον βρέφος θήλυ το οποίον παρεδόθη εις τον πρόεδρον της Κοινότητος.

-ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΤΑΙ διάταξις της διοικήσεως Χωροφυλακής αφορώσα τας επιγραφάς των καταστημάτων. Δια της διατάξεως καθορίζεται ότι αι επιγραφαί των καταστημάτων δέον να ώσι κατεσκευασμέναι δια καλλιτεχνικών και μεγάλων δι’ ελαιομπογιάς ελληνικών γραμμάτων ν’ αναρτώνται δε άνωθι της κυρίας θύρας της εισόδου αυτών, απαγορευομένης της καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπον αναρτήσεως αυτών. Εις την περίπτωσιν κατά την οποία καταστηματάρχης τις επιθυμεί να χαράξη εις τας επιγραφάς στοιχεία ξένης γλώσσης επιτρέπεται τούτο τότε μόνον όταν τα γράμματα είναι κατά το ήμισυ τουλάχιστον μικρότερα των ελληνικών.