Πιστοποίηση των παιδικών χαρών του Δήμου Καλαμάτας

Πιστοποίηση των παιδικών  χαρών του Δήμου Καλαμάτας

Υπεγράφη χθες σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Δαπάνες για πιστοποίηση παιδικών χαρών(2023)» μεταξύ του δημάρχου Καλαμάτας και της εταιρείας EP CERTIFICATION Μ.ΙΚΕ.

Η ανάδοχος θα προβεί σε αρχικό επιτόπιο έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης των παιδικών χαρών. Βάσει των ευρημάτων των ελέγχων θα συντάξει εκθέσεις, στις οποίες θα περιγραφούν αναλυτικά οι διενεργηθέντες έλεγχοι και τα αποτελέσματά τους, οι μη συμμορφώσεις/ελλείψεις της παιδικής χαράς και οι απαιτούμενες τροποποιήσεις / επεμβάσεις, ώστε μετά την υλοποίησή τους από το Δήμο να είναι δυνατή η πιστοποίησή τους. Οι εκθέσεις ελέγχου θα παραδοθούν στο Δήμο.

Μετά τις απαραίτητες παρεμβάσεις θα γίνει επαναληπτικός έλεγχος από την ανάδοχο, όπου αυτός απαιτείται, και στη συνέχεια θα χορηγηθεί στο Δήμο το πιστοποιητικό συμμόρφωσης για κάθε χώρο.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται επαναληπτικός έλεγχος, θα πρέπει πάλι να γίνει σε διάστημα μικρότερο από ένα μήνα από τη στιγμή που θα ενημερωθεί ο ανάδοχος ότι ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες εργασίες.

Σε παιδικές χαρές που είναι ήδη πιστοποιημένες μπορεί να προκύψει ανάγκη για επανέλεγχο λόγω κάποιας μεταβολής της υφιστάμενης κατάστασης.