Εγκρίθηκε η οριστική μελέτη ανακατασκευής του λιμενίσκου Στούπας

Εγκρίθηκε η οριστική μελέτη  ανακατασκευής του λιμενίσκου Στούπας

Από το υπουργείο Πολιτισμού – Οι εργασίες που θα γίνουν

Η οριστική μελέτη για την ανακατασκευή του λιμενίσκου της Στούπας στο Δήμο Δυτικής Μάνης εγκρίθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού και συγκεκριμένα το Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικών Έργων.

Η έγκριση της μελέτης από το υπουργείο Πολιτισμού ήταν απαραίτητη, καθώς το έργο χωροθετείται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Λεύκτρου.

Τα έργα

Η μελέτη αφορά στην ανακατασκευή του υφιστάμενου λιμενίσκου της Στούπας και περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

-Κατασκευή κρηπιδώματος, μήκους 28,70 μ. περίπου

-Κατασκευή προβλήτα μήκους 35,10 μ. περίπου

-Κατασκευή αγωγών ανανέωσης

-Διενέργεια βυθοκόρησης του θαλασσίου πυθμένα

-Κατασκευή διαδρόμου «deck» επί μεταλλικού σκελετού και ξύλινο δάπεδο για την πρόσβαση από και προς την παραλία, ευρισκόμενου σε στάθμη +0,50 μ., με κυμαινόμενο πλάτος από 2,50 μ. έως 6,80 μ. και συνολικό μήκος 31 μ. περίπου

-Κατασκευή ράμπας πρόσβασης, παράλληλης με το κρηπίδωμα, πλάτους 3,40 μ., από την τοπική οδό και κάθετα στο βραχώδες πρανές, σε επαφή με το υφιστάμενο τοιχίο της παρακείμενης ιδιοκτησίας, σε μήκος 25 μ. περίπου

-Κατασκευή υπόγειας δεξαμενής πυρόσβεσης 12 κ.μ. από οπλισμένο σκυρόδεμα στο χώρο που διαμορφώνεται κάτω από το πλατύσκαλο της ράμπας

-Κατασκευή αντλιοστασίου πυρόσβεσης σε επαφή με την υπόγεια δεξαμενή πυρόσβεσης.

Για τη διευκόλυνση και τον ασφαλή ελλιμενισμό των μικρών σκαφών, κατοίκων και επισκεπτών, καθώς και για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής, θα εγκατασταθούν τα ακόλουθα:

-Πυργίσκοι (πίλλαρ) παροχής ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος

-Πυργίσκος (πίλλαρ) και εξοπλισμός πυρόσβεσης

-Φωτιστικά σώματα στο πλαίσιο του ηλεκτροφωτισμού του λιμενίσκου

-Οβελός με φανό ασφαλείας ναυσιπλοΐας στο πέρας του προβλήτα ΒΓ3

-Δέστρες και ελαστικά παρεμβλήματα επί των κρηπιδωμάτων για την ασφάλεια πρόσδεσης και ελλιμενισμού

-Μικρός ηλεκτροκίνητος γερανός στην αρχή του κρηπιδώματος για την ανέλκυση και την καθέλκυση βαρκών.

Υπό όρους

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου, η έγκριση χορηγείται με τους εξής όρους:

-Καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καθαριότητα της ευρύτερης περιοχής του έργου, για την αποφυγή συσσώρευσης υλικών, καθώς και για την απομάκρυνση των υλικών απόρριψης

-Ειδική μέριμνα να ληφθεί κατά την προσέγγιση των οχημάτων τροφοδοσίας – μεταφοράς υλικών, ώστε να αποφευχθούν οχλήσεις στις λειτουργίες της περιοχής πέριξ του έργου (επισκέπτες, λουόμενοι, κυκλοφορία οχημάτων, εμπορική δραστηριότητα κ.λπ.).

-Οι εργασίες εκσκαφών και βυθοκορήσεων να γίνουν με την εποπτεία εντεταλμένου υπαλλήλου της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων

-Τουλάχιστον δέκα εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών οι συναρμόδιες Εφορείες Εναλίων Αρχαιοτήτων και Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας πρέπει να ενημερωθούν εγκαίρως από τον κύριο του έργου και τον ανάδοχο των εργασιών, προκειμένου να λάβουν μέριμνα για την εποπτεία τους.

-Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων ή εύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια των εκσκαφικών εργασιών, ο κύριος και ο ανάδοχος του έργου οφείλουν να διακόψουν αυτές προκειμένου να ακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα στο πλαίσιο διακριτού αρχαιολογικού υποέργου, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η πορεία των εργασιών.

Το έργο θα εκτελεσθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Της Βίκυς Βετουλάκη