Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ περί ώραν 1ην μ.μ. οι Θεόδωρος Ηλ. Κούβελας, Νικόλ. Κούβελας, Ιω. Κούβελας και Α. Κούβελας, δηλαδή πατήρ και υιοί, κάτοικοι Πύλου, εισήλθον εντός της εν Πύλω οικίας του Ν. Κατσιγιάννη και επετέθησαν εναντίον του δια κτηματικάς διαφοράς τραυματίσαντες τούτον δια σκληρού οργάνου εις την κεφαλήν. Η προστρέξασα εις τας φωνάς σύζυγος του υιού του τραυματισθέντος Αγγελική επετέθη κατ’ αυτών κτυπήσασα εις την κεφαλήν δια τινός φιάλης τον Θεόδ. Κούβελαν.

ΚΑΤΑ την εντός της άνω οικίας συμπλοκή ερρίφθησαν και δύο πυροβολισμοί δια δικάννου κυνηγετικού όπλου ανήκοντος εις τον Κατσιγιάννη και το οποίον ευρέθη υπό των προστρεξάντων αστυνομικών οργάνων εις χείρας του έξωθι της οικίας ευρισκομένου Ιω. Κούβελα. Άπαντες οι ανωτέρω Κουβελαίοι συλληφθέντες αποστέλλονται ενταύθα.

-ΠΡΟΧΘΕΣ περί την 7.30 εσπερινήν ώραν ο εν Φιλιατροίς υπάλληλος των ραπτομηχανών Σίγκερ, Γεώργιος Σωτ. Ζημονόπουλος, περιελθών εις έριδα μετά των αδελφών Χαραλάμπους και Γεωργίου Π. Φωτεινοπούλων ή Σκαπεταχίων, δι’ ασήμαντον αφορμήν επετέθη κατ’ αυτών δια πιστολίου, χωρίς όμως να προφθάση να κάμη χρήσιν αυτού, καθόσον συνελήφθη και αφωπλίσθη παρά των προστρεξάντων αστυνομικών οργάνων.