Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ χθες νεώτεραι πληροφορίαι δια τας επελθούσας ζημίας εκ της υπερχειλίσεως του χειμάρρου Χαράδρου της παρελθούσης Κυριακής. Κατά τας πληροφορίας ταύτας κατεστράφη εξ ολοκλήρου η ευρισκομένη εις τα αλώνια παραγωγή των σύκων, τα οποία παρεσύρθησαν υπό των καταπλημμυρισάντων την πεδιάδα της κοινότητος Ανδανείας υδάτων, καθώς επίσης ολόκληρος η παραγωγή του αραβοσίτου, των φασολίων και των κηπουρικών ειδών.

ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ επίσης η υπολειπομένη συκοπαραγωγή της κοινότητος Μάλτας και η υπολειπομένη παραγωγή σταφίδος και σύκων της κοινότητος Δασοχωρίου των οποίων αι αγροτικαί εκτάσεις κατελήφθησαν υπό των υδάτων. 

Επί τόπου μετέβη χθες ο Νομομηχανικός, όπως λάβη τα απαιτούμενα προσωρινά μέτρα προς αποσόβησιν του κινδύνου εκ μελλοντικών πλημμυρών. Σχετικώς ειδοποιήθησαν τα υπουργεία Εσωτερικών και Συγκοινωνίας δι’ επείγοντος τηλεγραφήματος της Νομαρχίας.

-ΕΙΣ το χωρίον Μικρομάνη της Θουρίας συνελήφθη υπό των αστυνομικών οργάνων του σταθμού Θουρίας ο εκ Πύργου της Ηλείας Χαρ. Ηλ. Χαρτουμπέκης φέρων μεθ’ αυτού άνευ αδείας μάχαιραν η οποία κατεσχέθη και κατηγγέλθη ούτος επί παρανόμω οπλοφορία.