Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ εις το χωρίον Χαρακοποιό της Κορώνης οικουρούντος του επταετούς παιδός του πεταλωτού Κωνσταντίνου Καλογεράκη, Αντωνίου, λόγω ασθενείας και ζητήσαντος ολίγον κονιάκ παρά του φυλάσσοντος τούτον δωδεκαετούς Παν. Σκριβάνου, ούτος κατά λάθος και εν αγνοία του έδωκεν αυτώ εν ρακοπότηρον εκ του εν τη τραπέζι φιαλιδίου του περιέχοντος δηλητήριον, το οποίον ο πατήρ του μικρού ασθενούς μετεχειρίζετο δια τας κτηνιατρικάς του υπηρεσίας. Ούτω ο μικρός εξέπνευσε μετ’ ολίγον χωρίς να δυνηθή ο προστρέξας ιατρός να τον διασώση.

-ΠΡΟΧΘΕΣ την 10ην νυκτερινήν ο τέως χωροφύλαξ Αριστ. Κελαράκος ετών 22, εις λαβόν χώραν επεισόδιον εν τω ανατολικώ προσφυγικώ συνοικισμώ φέρων ενδυμασίαν χωροφύλακος επενέβη εις τούτο, εισελθών μάλιστα και εντός οικίας, ένθα έλαβε χώραν το μικροεπεισόδιον. Ο διαταράξας την κοινήν ησυχίαν κ.λπ. ψευδοχωροφύλαξ συνελήφθη και κατεμηνύθη.

-ΤΟ παρελθόν Σάββατον εις το χωρίον Ζώνη της Γορτυνίας ο Σταύρος Παν. Χαρίτος ανεδέξατο εκ της κολυμβήθρας το χαριτωμένο αγοράκι του Κωνστ. Παπούλια, ονομάσας αυτό Σταύρον.