Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Η οδός Φαρών ήτο και πρέπει να μείνη, μετά μάλιστα την μακασφαλόστρωσιν αυτής, τόπος περιπάτου. Ας επιτρέπεται μόνον η διέλευσις αμαξών και αυτοκινήτων επιβατικών. Ας απαγορευθή όμως αυστηρότατα η διέλευσις τροχοφόρων φορτηγών πάσης φύσεως. Θα είναι εξωφρενικόν ο μοναδικός δρόμος μας της προκοπής να καταστραφή. Νομίζομεν ότι υπάρχει σχετική αστυνομική διάταξις η οποία πρέπει απαραιτήτως να εφαρμοσθή.

-ΤΑ οχήματα των τροχιοδρόμων εντελώς παλαιά κατέστησαν κυριολεκτικώς οικτρά. Νομίζομεν ότι αποτελεί επιτακτικήν υποχρέωσιν δια την Εταιρείαν όχι η απλή επισκευή των, αλλ’ η αντικατάστασίς των. Το κακόν έχει δυστυχώς παραγίνει.

-ΤΟ γνωστόν εν τη πόλει μας και εν τη οδώ Αριστομένους και Πολυχάρους σχεδιαστήριον και εργαστήριον πλισσέδων του κ. Ιωάννου Δ. Καράμπελα, φέρει εις γνώσιν της πολυπληθούς πελατείας του, και του αξιοτίμου κοινού της πόλεώς μας και των επαρχιών, ότι προσέλαβεν αριστοτέχνην εξ Αθηνών κεντιστήν γνώστην απάντων των κεντημάτων μηχανής ήτοι: Κασινάκι, Μπουκλέ, Κορδονέτο, Σουτάλ, Ροκοκό, Σινίλη, απληκασιόν, ταντέλα κ.λπ. δι’ επικέντησιν φορεμάτων, επανωφορίων, ασπρορούχων, δια γαρνίρισμα γυναικείων πίλων κ.λπ. Πάσα παραγγελία εκτελείται μετ’ ευσυνειδησίας και καλαισθησίας απαραμίλλου. Παράδοσις ταχίστη. Τιμαί ασυναγώνιστοι. Μία επίσκεψις αρκεί.