Τέλος του 2025 η ολοκλήρωση του αρδευτικού δικτύου του Φιλιατρινού Φράγματος

Τέλος του 2025 η ολοκλήρωση του  αρδευτικού δικτύου του Φιλιατρινού Φράγματος

Η πορεία δημοπράτησης του έργου σύμφωνα με το υπουργείο

Τέλος του 2025, σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του αρδευτικού δικτύου του Φιλιατρινού Φράγματος.

Αυτό προκύπτει στην απάντηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσιου Σταμενίτη, σε ερώτηση του βουλευτή Κυριάκου Βελόπουλου σχετικά με την ολοκλήρωση των έργων που αφορούν στην κατασκευή του φράγματος των Φιλιατρών και ειδικότερα το χρονοδιάγραμμα περάτωσης των διαδικασιών απαλλοτριώσεων, που αφορούν στα σχετιζόμενα με το φράγμα των Φιλιατρών έργα, καθώς και τη δημοπρασία του έργου των αρδευτικών δικτύων.

Πορεία δημοπράτησης

Όπως αναφέρεται στην απάντηση του υφυπουργού, σχετικά με την υλοποίηση των αναγκαίων αρδευτικών δικτύων ώστε να λειτουργήσει το Φιλιατρινό Φράγμα, καθώς και την ανάγκη δημοπράτησης των δικτύων του φράγματος, το έργο εντάχθηκε τον Ιούλιο του 2019 στη Δράση «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Π.Α.Α. 2014-2020, με συνολικό προϋπολογισμό 45.880.000 ευρώ.

Πριν από τη δημοπράτηση, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, απαιτείται η υλοποίηση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων. Προς τούτο, έχει εγκριθεί προϋπολογισμός, ύψους 5.700.000 ευρώ, για το υποέργο των απαλλοτριώσεων.

Για την επίσπευση του υποέργου αυτού έχει ήδη εκδοθεί Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου από τον Απρίλιο του 2020, με την οποία, μεταξύ άλλων, το εν λόγω έργο έχει υπαχθεί στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων. Το έργο έχει λάβει παράταση ανάληψης κύριας νομικής δέσμευσης έως 30/4/2024.

Τέλος του 2025

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, έστειλε προς την Εθνική Αρχή Συντονισμού, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής, έγγραφο, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το άρθρο 7Α του ν. 2882/2001 για την επίσπευση των απαλλοτριώσεων και την εξασφάλιση της απαιτούμενης γης, προκειμένου:

-Να μην υπάρξει σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη υλοποίησης των έργων

-Να αποφευχθεί ο κίνδυνος μη έγκαιρης απορρόφησης συγχρηματοδοτούμενων πόρων

-Να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και των πληρωμών μέχρι την καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών του προγράμματος.

Στη συνέχεια, τον Απρίλιο του 2020, εκδόθηκε πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, «Υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη απαλλοτριώσεων», όπου, σύμφωνα με το άρθρο 3, εξουσιοδοτείται ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ή το αρμόδιο για την κήρυξη των απαλλοτριώσεων όργανο να προβεί στην κήρυξη των απαλλοτριώσεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, το εν λόγω έργο «Αρδευτικά δίκτυα αξιοποίησης φράγματος λεκάνης Φιλιατρινού», υπάγοντας αυτές στη διαδικασία του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών, μετά την έγκριση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων, απέστειλε αυτά στις συναρμόδιες υπηρεσίες το Μάιο και Ιούνιο του 2022 και δόθηκε άμεσα η σύμφωνη γνώμη από τις περισσότερες, είναι όμως σε εκκρεμότητα η απαιτούμενη σύμφωνη γνώμη από το Δασαρχείο Κυπαρισσίας.

Μετά τη χορήγηση της σύμφωνης γνώμης από το Δασαρχείο, θα ακολουθήσουν οι απαιτούμενες διαδικασίες έκδοσης της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης και δημοσίευσής της σε ΦΕΚ, η ολοκλήρωση της έκθεσης του ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή, η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η τελική επιλογή αναδόχου.

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του έργου, εξέδωσε το Μάιο του 2023 απόφαση τροποποίησης της απόφασης ένταξης, με την οποία ως καταληκτική ημερομηνία ανάληψης της κύριας νομικής δέσμευσης ορίζεται η 30ή Απριλίου 2024 και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η 31η Δεκεμβρίου 2025.