Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΑΠΕΣΤΑΛΗ χθες εκ μέρους του Δημάρχου προς το Πολιτικόν Γραφείον του Πρωθυπουργού, υπουργόν Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρον της Βουλής και Γερουσίας το κάτωθι τηλεγράφημα αναφορικώς με την μελετωμένην μετατροπήν του Επιμελητηρίου Καλαμών εις περιφερειακόν.

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ Συμβούλιον Καλαμών συνελθόν εις έκτακτον συνεδρίασιν επί πληροφορία υποβολής νομοσχεδίου περιορισμού αριθμού Επιμελητηρίων Κράτους και μελετωμένην κατάργησιν Επιμελητηρίου Καλαμών, διαμαρτύρεται εντόνως κατά σκοπουμένου μέτρου πλήσσοντος την πόλιν Καλαμών, οικονομικώς ανθούσαν υπέρ πάσαν άλλην πόλιν Πελοποννήσου, και παρακαλεί όπως μη περιληφθή τούτο μεταξύ καταργουμένων Επιμελητηρίων.

-ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ υπό του κοινοτικού συμβουλίου Μεθώνης η δενδροφύτευσις των οδών της κοινότητος, προς τον σκοπόν δε τούτον το κοινοτικόν συμβούλιον εψήφισε πίστωσιν δραχμών 5.000 δια την προμήθειαν των αναγκαιούντων δενδρυλλίων.

-ΤΟ κοινοτικόν συμβούλιον Κάτω Κοπανίτσης δια πράξεώς του ζητεί όπως το χωρίον μετονομασθή από Κάτω Κοπανίτσα εις «Νέδα», αφού τούτο κείται ακριβώς επί του παραρρέοντος ποταμού Νέδα.

-ΤΟ κοινοτικόν συμβούλιον Σιάμου εψήφισε πίστωσιν δραχμών 35.000 δια την ανέγερσιν σχολείου της κοινότητος.