Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΑΠΕΒΙΩΣΕ και εκηδεύθη προχθές σεμνοπρεπώς παρακολουθούσης της εκλεκτοτέρας μερίδος της ημετέρας κοινωνίας ο εν αποστρατεία υποστράτηγος Νικήτας Νικ. Ιωαννίδης. Ο μεταστάς εκ των αρίστων αξιωματικών του Στρατεύματος εσημείωσεν αρίστην δράσιν κατά το μακρόν αυτού στρατιωτικόν στάδιον, αποσπάσας την εκτίμησιν των ανωτέρων και τον σεβασμόν των κατωτέρων του.

ΩΣ υπασπιστής κατά την επανάστασιν του 1909 του αρχηγού αυτής Ζορμπά διεδραμάτισε τον σπουδαιότερον ρόλον, ώστε η επανάστασις ν’ αποβή ειρηνική και ν’ αποσβυθούν εκδικήσεις αντιθέτων καίτοι οι κορυφαίοι της επαναστάσεως είχον μετά πείσματος κηρυχθή υπέρ της ιδέας των εκδικήσεων αποσπάσας την εμπιστοσύνην του αρχηγού, εις τους τελευταίους δε πολέμους η δράσις του υπήρξεν παροιμιώδης δια την ανδρείαν και αυτοθυσίαν του η οποία τον ανεβίβασε και εις τα στρατιωτικά αξιώματα. Το «Θάρρος» συλλυπείται θερμώς τους οικείους του.

-ΣΥΝΕΛΘΟΥΣΑ χθες το εσπέρας η επί των διατιμήσεων Επιτροπή εκανόνισε την τιμήν του λευκού άρτου προς δραχμάς 8,50 και του πιτυρούχου προς δραχμάς 7 κατ’ οκάν. Η ισχύς άρχεται από σήμερον.