Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Ο εκ του Κλέσσουρα του τέως Δήμου Δωρίου Λαμπ. Αρ. Θεοχάρης μεταβάς την νύκτα εις το παρά την θέσιν Κοροϊτέρι της Ηλέκτρας κτήμα του Νικήτα Δ. Φούτση αφήρεσεν όλα τα κηπουρικά αυτού εργαλεία και… ώχετο απιών. Την επομένην όμως συνελήφθη υπό της Αστυνομίας και παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα Κυπαρισσίας.

-ΑΥΡΙΟΝ εις τας 6 μ.μ. θα δοθή εις την αίθουσαν της Λαϊκής Σχολής η προαγγελθείσα μεγάλη καλλιτεχνική συναυλία υπό Κυριών και Δεσποινίδων. Έχομεν προκαταβολικώς σχηματίσει την πεποίθησιν, ότι η κοινωνία των Καλαμών θα σπεύση να φανή αρωγός προς τας πτωχάς οικογενείας της πόλεώς μας, αφού αντικειμενικός σκοπός της συναυλίας είναι η συλλογή χρηματικού τινός ποσού διανεμηθησομένου μεταξύ των ενταύθα πτωχών οικογενειών κατά τας επικειμένας εορτάς.

-ΠΟΛΥ πρωίμως εις τινάς των κοινοτήτων εδημιουργήθησαν προστριβαί μεταξύ του προέδρου και συμβούλων, εις άλλας δε εκ τούτων τα συμβούλια διηρέθησαν δημουργηθέντων ούτω δύο αντιμαχομένων στρατοπέδων. Ούτω χθες κατηγγέλθη εις την Νομαρχίαν, ότι ο πρόεδρος του συμβουλίου δεν καλεί εις τας συνεδριάσεις τους συμβούλους Γ. Μανουσοπούλου και Κ. Δημητρόν συνεργαζόμενος μονοπλεύρως μετά των λοιπών συμβούλων. Οι ανωτέρω σύμβουλοι καταγγέλλοντες τ’ ανωτέρω εις την Νομαρχίαν δηλούν ότι αν δεν ληφθούν μέτρα κατά του προέδρου θα παραιτηθούν του αξιώματος.