Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΕΙΣ την Κοινότητα Κορυφασίου ολόκληρος η προχθεσινή συνεδρίασις του κοινοτικού συμβουλίου κατηναλώθη με το ζήτημα του ηλεκτροφωτισμού της κοινότητος. Μετ’ ανταλλαγήν γνωμών απεφασίσθη ο ηλεκτροφωτισμός της κοινότητος, εξουσιοδοτήθη δε ο πρόεδρος του συμβουλίου ίνα προέλθη εις τας αναγκαίας συνεννοήσεις μετά του Γεωργίου Π. Κοτρώτση προς καταρτισμόν της σχετικής συμβάσεως.

-ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΘΕΝ το ξενοδοχείον Μέγας Αλέξανδρος επί της οδού Νέδοντος με εγκαταστάσεις καινουργείς, με θαυμασίαν επίπλωσιν και άκραν καθαριότητα, επαναλαμβάνει τας εργασίας του από αύριο 1ης Δεκεμβρίου υπό την διεύθυνσιν του Ι. Μανιάτη.

-Η κίνησις δια το ρεσιτάλ του κ. Κουτούπη, του παιδιού της πόλεώς μας του δρώντος εις τον καλλιτεχνικόν κόσμον, είναι εντατική και μεγάλη. Η δε ζήτησις των εισιτηρίων ευρίσκεται εις το ζενίθ και τούτο για να τιμηθή ο συμπαθής καλλιτέχνης και συμπατριώτης μας. Δεν είναι απίθανον εις το ρεσιτάλ να συμπράξη και μία διαπρεπής βιολονίστα ως σολίστ επίτηδες αφικνουμένη.

-ΤΟ μαρτύριον των διερχομενων την οδόν Λακωνικής είναι αφάνταστον. Τα χάλια της είναι τόσον ελεεινά, ώστε η διάβασίς της να καθίσταται προβληματική και εις πεζούς ακόμη.