Προγράμματα Leader για τις Αναπτυξιακές Εταιρείες Μεσσηνίας και Πάρνωνα

Προγράμματα Leader για τις Αναπτυξιακές Εταιρείες Μεσσηνίας και Πάρνωνα

Εγκρίθηκαν, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα προγράμματα τοπικών στρατηγικών Leader για τις Αναπτυξιακές Εταιρείες της Μεσσηνίας και του Πάρνωνα, με προϋπολογισμό για την κάθε μια ύψους 4.990.000 ευρώ. Τα εν λόγω προγράμματα ανήκουν στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 – 2027».

Το νέο πρόγραμμα Leader 2023-2027 περιλαμβάνει συνοπτικά δράσεις στους τομείς της μεταποίησης, της βιοτεχνίας-χειροτεχνίας, του τουρισμού, της παροχής υπηρεσιών, της εκπαίδευσης του τοπικού πληθυσμού σε θέματα πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα παραγωγής, καθώς και δράσεις προστασίας-ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος, του πολιτιστικού  αποθέματος, βελτίωσης της ποιότητας ζωής κ.ά.

Σε ό,τι αφορά τη Μεσσηνία, η πρόταση υποβλήθηκε από την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ Α.ΟΤΑ, στο πλαίσιο της πρόκλησης υποβολής προτάσεων. Η πρόταση αξιολογήθηκε θετικά και εγκρίθηκε ο φάκελος υποψηφιότητας της Μεσσηνίας για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης.

Η δε πρόταση που κατατέθηκε και εγκρίθηκε είναι προϊόν διαβουλεύσεων, μέσω των οποίων αναδείχθηκαν και ιεραρχήθηκαν οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.