«ΘΑΡΡΟΣ» 23 Οκτωβρίου 1928: Η γέφυρα παρά της εκβολάς του Νέδοντος

«ΘΑΡΡΟΣ» 23 Οκτωβρίου 1928: Η γέφυρα παρά της εκβολάς του Νέδοντος

Ο Δήμαρχος κ. Κροντήρης κατά την παραμονήν του εις Αθήνας ενήργησε και επέτυχε παρά του Υπουργείου Προνοίας την διάθεσιν πιστώσεως εξ 100 χιλ. δραχμών δια την αποπεράτωσιν της παρά τας εκβολάς του Νέδοντος γεφύρας.

Εις τας χθεσινάς εφημερίδας ανεγράφη ότι ο κ. Δήμαρχος ενεργών έλαβε πίστωσιν 100 χιλ. δραχμών παρά του Υπουργείου Προνοίας δια την συνέχειαν της κατασκευής της γεφύρας εις τας εκβολάς Νέδοντος.

Προς αποκατάστασιν της αληθείας οφείλομεν καταχωρήσωμεν τα κάτωθι:
Ο Νομομηχανικός δια της υπ’ αριθμ. 141507 της 18ης Μαΐου έλαβεν παρά του Υπουργείου τας άνω 100 χιλιάδας. Επειδή λόγω των υδάτων δεν ήτο δυνατόν να κατασκευασθούν τα ακρόβαθρα παρέμειναν τα χρήματα ταύτα εις τον Νομομηχανικόν. Αλλ΄ως γνωστόν τον Απρίλιον λήγει το οικονομικόν έτος και ο Νομομηχανικός συμμορφούμενος με τους νόμους δια της υπ’ αριθμ. 1257 της 25ης Μαΐου 1928 επέστρεψεν τα χρήματα, ίνα αποσταλούν εκ νέου εις εποχήν καθ’ ην δύναται να εκτελεσθή η εργασία.

Την 18η Αυγούστου εστάλη επιστολή του κ. Μπενάκη δι’ ης ανήγγειλεν ότι το ένταλμα απεστάλη εις το Λογιστήριον.

Την 10ην λήγοντος ελήφθη το υπ’αριθμ. 11.072 τηλεγράφημα του οποίου το περιεχόμενον έχει ως ακολούθως:

«ΜΠΕΝΑΚΗΝ
Καλάμας
Καθυστερεί λογιστήριον δια λογιστικούς λόγους ενεργώ ταχείαν αποστολήν ΑΡΚΑΔΙΟΣ».
Περί αυτών των 100 χιλιάδων πρόκειται, ας αι εφημερίδες ισχυρίζονται ότι εχορηγήθησαν τη ενεργεία του Δημάρχου.

Ταύτα δια να αποδώσω τα του Καίσαρος τω Καίσαρι.

Μετά τιμής
Κ.Μ.