Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΕΡΙ την 6ην εσπερινήν ώραν παρ’ αγνώστου πολίτου νομίσαντος ότι εγένετο έναρξις πυρκαϊάς εις το παρά την άνω πλατείαν παντοπωλείον του Π. Τσερπέ, ερρίφθησαν πυροβολισμοί αναστατώσαντες τους εν τη πλατεία. Οι προσδραμόντες εν τη βία των όπως προλάβουν τον κίνδυνον έθραυσαν τα ρολά του παντοπωλείου και τας υέλους της βιτρίνας προξενήσαντες ούτω αρκετάς ζημίας εις τον παντοπώλην. Διεπιστώθη ότι δεν επρόκειτο περί πυρκαϊάς, αλλά περί αιφνιδίας αφής των φώτων τα οποία, αφεθέντος κατά λάθος ανοικτού του διακόπτου, ήναψαν άμα τη επαναλήψει των εργασιών του ηλεκτρικού καταστήματος.

-ΠΡΟΧΘΕΣ εις το παρά την πλατείαν του Συντάγματος παντοπωλείον του Μιλτιάδου Γρίτζαλη εγένετο απόπειρα διαρρήξεως παρ’ αγνώστων. Οι άγνωστοι κατορθώσαντες να θραύσωσι το κάτω μέρος της θύρας του παντοπωλείου επεχείρησαν να εισέλθωσιν εντός αυτού. Άγνωστον όμως διατί, καίτοι ηδύναντο να λεαλατήσωσι τούτο, δεν αφήρεσαν τίποτε. Ο ανθυπασπιστής Βιργίνιος εις γνώσιν του οποίου περιήλθεν η απόπειρα κλοπής, μετέβη χθες και ενήργησεν αυτοψίαν. Πιστεύεται ότι οι δράσται θα συλληφθώσι πολύ συντόμως.

-Ο υπηρετών εις το εν Κυπαρισσία παντοπωλείον του Παναγ. Κανελλοπούλου Νικόλ. Δημ.  Παπαδόπουλος εκ Βρυσών απεκαλύφθη κλέπτων τον κύριόν του από καιρού. Συλληφθείς υπό της αστυνομίας και γενομένης προχθές σωματικής ερεύνης επ’ αυτού ευρέθησαν δραχ. 104 και διάφορα ήδη παντοπωλείου αξίας δρχ. 906,70, τα οποία και κατεσχέθησαν.