Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ περί την 9.30 εσπερινήν εξερράγη πυρκαϊά εις το παρά την οδόν Αριστομένους κτήριον του Λόντου ένθα εστεγάζοντο πλείστα καταστήματα. Το πυρ, άγνωστον πώς προελθόν, απετέφρωσεν εις διάστημα ενός τετάρτου της ώρας περίπου το εργοστάσιον γυναικείων πίλων της Δεσποινίδος Βασιλικής Μανωλοπούλου και το καθαριστήριον πίλων και ενδυμάτων του Γκόνου. Ευθύς με την έναρξιν του πυρός κατέφθασεν ο δημοτικός καταβρεκτήρ. Οι πυροσβέσται υπό την άμεσον επίβλεψιν του αναπληρωτού του Δημάρχου Ν. Γριλιοπούλου κατόρθωσαν να εντοπίσουν και κατασβέσουν ευθύς αμέσως το πυρ.

ΕΠΙ τόπου κατέφθασεν ο υπομοίραρχος Σωτ. Οικονομόπουλος μετά των υπ’ αυτόν οργάνων όστις σπουδαίως συνετέλεσε μετ’ αυτών εις την κατάσβεσιν του πυρός. Το κατάστημα του Γκόνου ήτο ησφαλισμένον αντί 50.000 δραχμών ως επίσης και το εργοστάσιον γυναικείων πίλων της Δος Μανωλοπούλου.  Αι προξενηθείσια ζημίαι είναι σημαντικαί.

ΖΗΜΙΑΣ επίσης ελαφράς υπέστησαν και το συνεχόμενον των καέντων κατάστημα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των αδελφών Κληροπούλων, οίτινες έσπευσαν άμα τη ενάρξει του πυρός να εξαγάγουν τα εμπορεύματά των, ως επίσης εν στιλβωτήριον και άλλα οικήματα.

Η πυρκαϊά ως κατορθώσασα να εξακριβώσωμεν πρέπει να είναι τυχαία, καθ’ όσον αι ζημίαι αι προξενηθείσαι εις τα αποτεφρωθέντα καταστήματα ήσαν μεγαλύτεραι της ασφαλίσεώς των.