Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ περί την 1ην μεταμεσημβρινή έλαβε χώραν διπλούς τραυματισμός παρά την οδόν Μαυρομιχάλη και ακριβέστερον πλησίον της οικίας Εφεσίου υπό τας ακολούθους συνθήκας.

ΟΙ αδελφοί Ευστράτιος και Σταύρος Γκούζος δια λόγους κληρονομικούς που είχον μετά του Ηλία Παραγκίνη, καθ’ o τελευταίος ούτος επ’ αδελφή γαμβρός των δύο άλλων, και τελούντες εν ευθυμία, εκάλεσαν εκ τινός οινοπωλείου τον Παραγκίνην ίνα κανονίσουν τας κληρονομικάς διαφοράς των.

Η συζήτησις επιβοηθούσης της οινοποσίας εκορυφώθη εις σημείον ώστε να συμπλακούν οι τρεις αυτοί και να χρησιμοποιήσουν εγχειρίδια και λίθους. Αποτέλεσμα της συμπλοκής υπήρξεν ο τραυματισμός του Ευστρ. Γκούζου δι’ αιχμηρού οργάνου εις την οσφύν μάλλον ελαφρώς και του Ηλία Παραγκίνη εις την κεφαλήν δια λίθου και εγχειριδίου μάλλον σοβαρώς, όστις και μετεφέρθη εις την κλινικήν του Αναστασιάδου. Αμφότεροι οι αδελφοί Γκούζοι συλληφθέντες παρεπέμφθησαν εις τον Εισαγγελέα.

-ΤΟ Υπουργείον της Προνοίας και Αντιλήψεως απέστειλε εγκύκλιον προς τους Νομάρχας του Κράτους, όπως κατά τον διενεργούμενον την 25ην Μαρτίου εκάστου έτους, έρανoν υπέρ των Εθνικών Ορφανοτροφείων και Οικοτροφείων, καταβάλλουν πάσαν προσπάθειαν δια την επιτυχή έκβασιν του εράνου, όστις σοβαρώς θα ενισχύση τα ιδρύματα ταύτα.