Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΜΑΣ κατηγγέλθη ότι αστυνομικά όργανα συνέλαβον και ωδήγησαν εις τας φυλακάς δύο επαγγελματίας καθυστερούντας τον φόρον επιτηδεύματος 1930. Επί πλέον ότι ενώ οι συλληφθέντες παρεκάλεσαν τόσον τα αστυνομικά όργανα όσον και τον Διοικητήν της Χωροφυλακής να τοις χορηγηθή ολιγόωρος άδεια προς εξοικονόμησιν των χρημάτων, εν τούτοις την άδειαν αυτήν δεν έλαβον.

ΔΕΝ μας εκπλήσσει η συμπεριφορά των αστυνομικών οργάνων, όσον η του Διοικητού, όστις πρώτος έπρεπε να δώση το παράδειγμα ίνα μη καταπιέζεται ο αγρίως φορολογούμενος κόσμος των βιοπαλαιστών. Λυπούμεθα χαράσσοντες τας γραμμάς ταύτας. Και λυπούμεθα εις βάρος των εκτελεστικών οργάνων του κράτους.

-ΤΟ γνωστόν δια την καθαριότητα ατμόπλοιον «Ταΰγετος» ανακαινισθέν τελείως επανέλαβε το τακτικόν δρομολόγιόν του. Αναχωρεί εκ του λιμένος μας εκάστην Δευτέραν 7ην μ.μ. δια Λιμένιον, Μέζαπον, Πορτοκάγιο, Κυπριανό, Σολωτέρι, Γύθειον, Νεάπολιν, Αγία Πελαγία, Μονεμβάσιαν, Πειραιά και εκείθεν δια Ιτέαν, Γαλαξείδιον, Αίγιον, Κρυονέριον, Πάτρας, δεχόμενον επιβάτας και εμπορεύματα δι’ όλους τους λιμένας εσωτερικού και εξωτερικού.