ΥΠΕΣ: Εγκύκλιος για τη λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων και Κοινοτήτων

ΥΠΕΣ: Εγκύκλιος για τη λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων και Κοινοτήτων

Αναλυτική εγκύκλιο για θέματα που άπτονται όλων των πτυχών λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Στην εγκύκλιο καταβάλλεται προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία του, καθώς και να παρουσιαστούν δόκιμοι τρόποι χειρισμού τους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, εναπόκειται στο εκάστοτε Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίζει, εντός του οριοθετημένου πλαισίου νομιμότητας και βάσει του κανονισμού του, για τον ειδικότερο τρόπο λειτουργίας του.

Ανάλογη εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών με όλες τις δυνατές διευκρινίσεις και πληροφορίες για θέματα που άπτονται της λειτουργίας των Δημοτικών Κοινοτήτων.

“Οι Δημοτικές Κοινότητες”, αναφέρεται στην εγκύκλιο, “συνιστούν μονάδες δημοτικής αποκέντρωσης που λειτουργούν εντός του νομικού προσώπου του Δήμου. Η λειτουργία τους θεμελιώνεται στην εκπροσώπηση της τοπικής κοινωνίας, καθώς διαθέτουν δικά τους όργανα διοίκησης που εκλέγονται από το σώμα των δημοτών σε συγκεκριμένη εδαφική περιφέρεια του Δήμου. Οι Δημοτικές Κοινότητες, ωστόσο, δεν αποτελούν αυτοτελείς διοικητικές οντότητες αλλά εντάσσονται στην οργανωτική δομή του Δήμου, τα κεντρικά όργανα του οποίου (δήμαρχος, Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή) είναι επιφορτισμένα με τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων”.

Στο πλαίσιο αυτό, με αφορμή την έναρξη της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου (1/1/2024 – 31/12/2028) και την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών Αρχών που εξελέγησαν κατά τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023, με την εγκύκλιο δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για τη λειτουργία των Δημοτικών Κοινοτήτων.