Δήμος Τριφυλίας: Νέος διαγωνισμός για ράμπες και χώρους υγιεινής ΑμεΑ στα σχολεία

Δήμος Τριφυλίας: Νέος διαγωνισμός για ράμπες  και χώρους υγιεινής ΑμεΑ στα σχολεία

Έπειτα από ματαίωση προηγούμενου διαγωνισμού

Νέα διαγωνιστική διαδικασία, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για το έργο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση & εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες», εκτιμώμενης αξίας 143.983,18 ευρώ, διενεργείται από το Δήμο Τριφυλίας, έπειτα από ματαίωση προηγούμενου διαγωνισμού για το εν λόγω έργο.

Στις 16 Φεβρουαρίου η Δημοτική Επιτροπή έλαβε απόφαση στο θέμα «Έγκριση μελέτης 54/2021 με τίτλο “Κατασκευή Ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση & εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες”».

Στις 8 Μαρτίου η Δ.Ε. έλαβε απόφαση στο θέμα «Καθορισμός των όρων των ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “Κατασκευή Ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση & εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες”». Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27η Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 23.59. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29η Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00.

Στο άρθρο 11.3 της διακήρυξης «Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου» αναγράφεται: «Με την παρούσα ο Δήμος Τριφυλίας θα κάνει τις απαραίτητες επεμβάσεις ώστε να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Τριφυλίας.

Το έργο έχει ως στόχο: α) τη διασφάλιση προσβάσιμης εισόδου από τους κοινόχρηστους χώρους στο κτήριο, και την απρόσκοπτη οριζόντια και κατακόρυφη κυκλοφορία στο μεγαλύτερο δυνατό μέρος του κτηρίου με την κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών), προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας, β) τη δημιουργία νέου ή την ανακατασκευή υπάρχοντος, προσβάσιμου χώρου υγιεινής, με κοινή χρήση ανδρών/γυναικών, που θα διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για ΑμεΑ».

Θυμίζεται πως για το ως άνω έργο είχε διεξαχθεί διαγωνισμός, αλλά ματαιώθηκε.

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2022 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, με τηλεδιάσκεψη, και έλαβε την 238/2022 απόφαση με θέμα «Καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση & εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες”» με την οποία ενέκρινε την αριθ. 54/2021 τεχνική μελέτη και καθόρισε τους όρους. Καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών για το έργο, με προϋπολογισμό 143.983,18 ευρώ, ήταν η 17η Οκτωβρίου 2022 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών έγινε τη 19η Οκτωβρίου 2022.

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν πέντε οικονομικοί φορείς.

Στις 31 Ιανουαρίου 2023 η Ο.Ε. συζήτησε το θέμα «Έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση & εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες”» και έλαβε απόφαση να καλέσει οικονομικό φορέα όπως υποβάλλει διευκρινίσεις-αποδεικτικά στοιχεία και η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 22/2023 (ΑΔΑ: 6ΓΓΝΩΗΕ-63Κ).

Στις 28 Απριλίου 2023 η Ο.Ε. έλαβε, κατά πλειοψηφία, απόφαση στο θέμα «Κατάρτιση κι έγκριση Σχεδίου Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας προς τη Γνωμοδοτική Διυπουργική Επιτροπή του Ν. 4412/2016 (παρ. 9 του άρθρου 73 όπως ισχύει), για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων του ελεγχόμενου οικονομικού φορέα Γαλάνη Ευαγγέλου, προς απόδειξη της αξιοπιστίας του, ο οποίος συμμετέχει στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση & εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες”» (ΑΔΑ: 65ΣΤΩΗΕ-ΥΘ2).

Και έπειτα από σχεδόν οκτώ μήνες, στις 20 Δεκεμβρίου 2023, η Δημοτική Αρχή Τριφυλίας, δια της Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΨΕΜ4ΩΗΕ-ΩΜ0), αποφάσισε τη ματαίωση του διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση & εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες».

Ευχή όλων είναι να μην έχει και αυτός ο διαγωνισμός την τύχη του προηγούμενου!

Του Ηλία Γιαννόπουλου