Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΤΗΝ  παρελθούσαν Κυριακήν ανεδέξατο εκ της κολυμβήθρας το χαριτωμένο αγγελούδι του αποστράτου υπολοχαγού Πάνου Φραγκάκη ο τραπεζίτης Παν. Κωστόπουλος, ονομάσας αυτό Θεόδωρον. Εις τους ευτυχείς γονείς του το «Θάρρος» εύχεται να τους ζήση.

-Ο εκ Τσουκαλέικων Γεώργιος Κ. Τσουκαλάς, μεταβαίνων εκ του χωρίου Σολακίου εις Τσουκαλέικα και συναντήσας τον ομοχώριόν του Λεωνίδα Αναγνωστόπουλον, μεθ’ ου είχε προηγουμένας αφορμάς, επετέθη κατ’ αυτού δια δικάννου κυνηγετικού όπλου ίνα τον φονεύση. Ευτυχώς χάρις εις την επέμβασιν των παρατυχόντων ανεχαιτίσθη ο Τσουκαλάς και ούτω απεφεύχθη το κακόν. Ο δράστης συνελήφθη.

-ΧΘΕΣ περί την 4ην απογευματινήν η Κωνσταντίνα σύζυγος Βασιλείου Φιλιοπούλου 20έτις απεπειράθη να αυτοκτονήση εις την παρά την οδόν Αγίου Νικολάου οικίαν της λαβούσα ισχυράν δόσιν, κατ’ άλλους μεν ιατρούς αρσενικού, κατ’ άλλους δε στρυχνίνη.

Οι λόγοι οι ωθήσαντες ταύτην εις το απονεννοημένον διάβημά της είναι οικογενειακοί. Η κατάστασίς της είναι λίαν σοβαρά.