Ενεργοποίηση της πλατφόρμας για την ΟΧΕ Ταϋγέτου

Ενεργοποίηση της πλατφόρμας  για την ΟΧΕ Ταϋγέτου

Μετά τη συγκρότηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης Διακυβέρνησης της ΟΧΕ Ταϋγέτου (Δήμοι Σπάρτης- Καλαμάτας), ο Δήμος Καλαμάτας προχωρά στην ενεργοποίηση της πλατφόρμας δημόσιας διαβούλευσης στη διεύθυνση: https://oxe-taygetoy.espa2127.gr/.

Όπως, μάλιστα, σημειώνεται σε ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας: «Η διαβούλευση με τους φορείς και τους πολίτες της Περιοχής Παρέμβασης αποτελεί μια πολύ ουσιαστική παράμετρο για την εκπόνηση και την υλοποίηση μιας επιτυχημένης στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ). Οι διαδικασίες διαβούλευσης αποτελούν τμήμα της εκπόνησης του Σχεδίου Δράσης και βασίζονται στους Στόχους και τους Άξονες Προτεραιότητάς του.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επιλογή και ιεράρχηση των δράσεων και πράξεων καθορίζεται από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, που λαμβάνει υπ’ όψιν του τις ανάγκες και τις αναπτυξιακές προοπτικές του Ορεινού Όγκου Ταϋγέτου, καθώς και τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης.

Οι διαδικασίες διαβούλευσης έχουν δύο μορφές, μια εσωτερική και μια εξωτερική. Η εσωτερική διαβούλευση περιγράφει τον ουσιαστικό συν-σχεδιασμό της Στρατηγικής με τις υπηρεσίες των Δήμων Καλαμάτας και Σπάρτης και έχει ήδη εκκινήσει μέσα από τη συνεργασία των Δήμων και των Υπηρεσιών τους για τη διαμόρφωση του Οράματος, των Αξόνων Προτεραιότητας και του Σχεδίου Δράσεως της ΟΧΕ.

Στόχος της εξωτερικής διαβούλευσης είναι να κάνει την τοπική κοινωνία συμμέτοχο στην αναπτυξιακή διαδικασία για τη γόνιμη και ουσιαστική χωρική ανάπτυξη του Ταϋγέτου.

Να καταγράψει τα προβλήματα και τις ανάγκες, καθώς και τις προτάσεις τόσο των φορέων της Περιοχής Παρέμβασης όσο και των ίδιων κατοίκων των περιοχών, και στη συνέχεια να συλλέξει και να αξιολογήσει πιθανές προτάσεις για δράσεις και έργα.

Βασικό εργαλείο για τη διεξαγωγή της εξωτερικής διαβούλευσης και τη διαμόρφωση ισχυρής εταιρικής σχέσης με τους πολίτες, τους τοπικούς οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, αποτελεί το ερωτηματολόγιο, το οποίο διαμορφώνεται καταλλήλως και ψηφιακά, για την εισροή και αξιοποίηση στοχευμένης πληροφορίας και αξιολογικών κρίσεων επί των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής, εκ μέρους του κοινού.

Η ουσιαστική διαβούλευση με τους φορείς και τους πολίτες της Περιοχής Παρέμβασης αποτελεί μια πολύ βασική παράμετρο για την εκπόνηση και την υλοποίηση μιας επιτυχημένης στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ)».