Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΔΙΑ δημοσιευθέντος διατάγματος απαλλοτριούνται αναγκαστικώς δια λόγους δημοσίας ωφελείας και επί τω σκοπώ της εγκαταστάσεως εν Καλάμαις αστών προσφύγων, έκτασις 5.943 τετραγωνικών μέτρων επί τη βάσει καταρτισθέντος τοπογραφικού διαγράμματος του μηχανικού Ε. Δημοπούλου.

Η απαλλοτριουμένη έκτασις κειμένη εις θέσιν Άγιος Ιωάννης του συνοικισμού Αβραμιού ανήκει εις τους ιδιοκτήτας Αθ. Ηλ. Βρυώνην, Γεώργ. Ηλ. Βρυώνην, Νικόλ. Γ. Πετρούλιαν και Γρηγ. Β. Κωνσταντάκην.

Η αποζημίωσις των εν λόγω ιδιοκτητών δια τας καταλαμβανομένας ιδιοκτησίας των θέλει κανονισθή επί τη βάσει των ισχυόντων νόμων του κράτους. Εκτός των ανωτέρω εκτάσεων θ’ απαλλοτριωθώσι και άλλα παρά τον Άγιον Κωνσταντίνον και εν Παραλία δια τους αλιείς πρόσφυγες.

-Ο Κυλινδρόμυλος των Φεραδούρου, Αποστολάκη και Σία απέστειλεν εις τον Φιλόπτωχον Σύλλογον Κυριών τρεις σάκκους άλευρα υπέρ των πτωχών χάριν των εορτών του Πάσχα. Επίσης, χάριν των εορτών απέστειλαν οι Νικολόπουλος και Νασόπουλος δραχμάς  500 εις τον Φιλόπτωχον Σύλλογον Κυριών υπέρ των πτωχών.