Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ περί την 1. μ.μ. ώραν εις την γείτονα Μεσσήνην ο αρτοποιός Κυριάκος Δ. Μπουτιέρος καιροφυλακτών εις το αρτοποιείον του επυροβόλησε δις δια πιστολίου κατά του Νικολάου Καρελά, καρραγωγέως, ανεπιτυχώς δια προηγουμένας αφορμάς.

Ο δράστης ετράπη αμέσως εις φυγήν μη συλληφθεί εισέτι.

-ΕΙΣ τους Γαργαλιάνους έξωθι του ζαχαροπλαστείου του Αλεξ. Φιλοπούλου ο Χρ. Ανδρ. Ρουμελιώτης, συναντηθείς μετά του συγχωρίου του Νικολ. Π. Μιχαλοπούλου ετραυμάτισεν αυτόν δια μαχαίρας ελαφρώς εις την κεφαλήν επί τω λόγω ότι ούτος παρηνόχλει την εξαδέλφην του.

Ο δράστης μετά την πράξιν του ετράπη εις φυγήν εγκαταλείψας εις τον τόπον της συμπλοκής την μάχαιραν.

-ΕΞΩΘΙ του χωρίου Δραγουμάνου του τέως Δήμου Ανδριτσαίνης ανευρέθη εκτεθειμένον αρτιγέννητον βρέφος θήλυ, αβάπτιστον, το οποίον παρεδόθη εις τον πρόεδρον της κοινότητος ίνα μεριμνήση δια την διατροφήν και φύλαξίν του.

-ΤΟΝ παρελθόντα μήνα Απρίλιον απεβίωσαν εν τη ημετέρα πόλει άτομα εν όλω 37 έναντι 35 τοιούτων αποβιωσάντων κατά τον αντίστοιχον μήνα του παρελθόντος έτους.