Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗ παρά της Διοικήσεως Χωροφυλακής διάταξις δια της οποίας τροποποιείται το πρώτον άρθρον της διατάξεως περί σταθμεύσεων των αμαξών, καθορίζεται δε ότι αύται την πρωίαν θα σταθμεύσωσι εις το ανατολικόν μέρος της οδού Νέδοντος, τας δε απογευματινάς ώρας κατά μήκος του τείχους του ποταμού μέχρι των δημοτικών αφοδευτηρίων.

-ΑΦΙΧΘΗ εξ Ευρώπης ένθα παρηκολούθει τας προόδους της Επιστήμης του ο γνωστός φυματιολόγος ιατρός Παναγιώτης Καίσαρης.

-ΑΦΙΚΕΤΟ εξ Αθηνών μετά βραχείαν διαμονήν προς παρακολούθησιν της μόδας της θερινής σαιζόν η Δνίς Ευαγγελία Γ. Θεοφιλοπούλου, μοδίστα γυναικείων φορεμάτων παρά την συνοικίαν Αγίου Ιωάννου.

-ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ υπό των οργάνων της Υποδιοικήσεως Μεσσήνης ο κρεοπώλης Αρ. Μπούτσης και ο Ανδρ. Δρινέας, φέροντες μεθ’ εαυτών ο μεν πρώτος μάχαιραν και ο έτερος πιστόλιον, οδηγηθέντες δε κατόπιν ενταύθα χθες παρεδόθησαν εις τον Εισαγγελέα και κατηγγέλθησαν επί παρανόμω οπλοφορία.

-Ο σωφέρ Πέτρος Π. Μαστορόπουλος κατά χθεσινήν αναφοράν του Τμήματος Σελινούντος, αφήρεσεν εκ του εκεί σταθμού αυτοκινήτων δύο ηλεκτροπαραγωγούς του Ιωάν. Πανταζοπούλου αξίας δραχμών 3.000. Ο δράστης συνελήφθη εντός της οικίας του, ερεύνης δε γενομένης ανευρέθησαν και κατεσχέθησαν και τα κλοπιμαία μεθ’ ο παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα.