Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗ παρά της διοικήσεως χωροφυλακής διάταξις δια της οποίας καθορίζονται τα μέρη της σταθμεύσεως των αμαξών, αυτοκινήτων και φορτηγών εν τη πλατεία του σιδηροδρομικού σταθμού προ της αφίξεως των τρένων.

ΔΙΑ της διατάξεως ταύτης καθορίζεται ότι τα αυτοκίνητα θα σταθμεύωσι προς τα δεξιά της εισόδου του περιβόλου του σταθμού εις ενιαίαν παράταξιν κατά παράλληλον σειράν με μέτωπον προς ανατολάς, οι άμαξες δε εις την ανατολική πλευρά με αφετηρίαν την ανατολικήν είσοδον του σταθμού εις ενιαίαν παράταξιν με μέτωπον προς δυσμάς.

ΕΙΣ τους οδηγούς απαγορεύεται κατά την άφιξιν των τρένων η είσοδος εις τον περίβολον του σταθμού προς άγραν επιβατών υποχρεουμένων να ίστανται προ των οχημάτων των προς αποφυγήν οχλαγωγίας.

-ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ διάταξις δια της οποίας απαγορεύεται η διέλευσις οχημάτων εκ της οδού Βενιζέλου από της 8ης εσπερινής ώρας μετά την άφιξιν του αθηναϊκού τρένου μέχρι του μεσονυκτίου.

-ΤΟ Υπουργείον Εσωτερικών απηύθυνε μακράν εγκύκλιον προς τους Νομάρχας αναφορικώς με την κατασκευήν έργων δια προσωπικής εργασίας των κατοίκων των κοινοτήτων.