Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ περί την 11.30΄νυκτερινήν εξερράγη πυρκαϊά εις το παρά την οδόν Μεσσήνης εργοστάσιον ανδρικών πίλων του Μένη Σταθοπούλου. Την έναρξιν της πυρκαϊάς εγνώρισαν δια συριγμάτων και πυροβολισμών οι άνδρες του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος. Το νεόδμητον κτήριον το ανήκον εις την κατοχήν και κυριότητα του εκ Γαρδικίου Παν. Ηλιοπούλου και διαμένοντος ενταύθα δεν έπαθε σημαντικάς ζημίας καθόσον τούτο είναι κατασκευασμένον εκ μπετόν, αι δε θύραι κλείουν δια ρολών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑΣ ζημίας υπέστη ο Σταθόπουλος, το εμπόρευμα του οποίου σχεδόν απετεφρώθη και το οποίον ήτο κατά τας πληροφορίας μας ασφαλισμένον.

ΕΠΙ τόπου κατέφθασεν ο εις εν ενεργεία αυτοκίνητος δημοτικός καταβρεκτήρ και οι πυροσβέσται του Δήμου τη εγκαίρω επεμβάσει των οποίων και τη βοηθεία πολλών πολιτών κατορθώθη ο εντοπισμός του πυρός, το οποίον όμως πυρ ασφαλώς θα μετεδίδετο και εις συνεχομένας και παραπλησίους οικίας αν το κτήριον δεν ήτο απομεμονωμένον.

Το Βον τμήμα ειδοποίησε πάραυτα τον Σταθόπουλον όστις και παρουσιάσθη. Εκ των ενεργηθεισών προχείρων ανακρίσεων δεν εξηκριβώθη πόθεν προήλθε το πυρ.