Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΔΥΝΑΜΕΙ εντάλματος του ανακριτού του πρώτου τμήματος συνελήφθη υπό των οργάνων του σταθμού παραλίας χθες η Διαμάντω θυγάτηρ Νικολ Στριμενέα, κατηγορουμένη ότι τεκούσα εκ κλεψιγαμίας θήλυ, συνεργεία της Σταματούλας συζύγου Β. Χριστέα εκ Νομιτσή της Λακωνίας, εξέθεσε τούτο έξωθι του Ναού Αγίου Ιωάννου.

Η συλληφθείσα παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα παρά του οποίου παρεπέμφθη εις τον Ανακριτήν.

-ΑΠΕΘΑΝΕ και εκηδεύθη σεμνοπρεπώς προπεμφθείς μέχρι της τελευταίας του κατοικίας υπό της πλέον εκλεκτής κοινωνικής μερίδος της πόλεώς μας ο Αντώνιος Αναγνωστάκος, ένας από τους καλούς και τιμίους ανθρώπους της παλαιάς Καλαμάτας.

Ο μεταστάς απελάμβανε γενικής εκτιμήσεως, είχεν εκλεγή δημοτικός σύμβουλος, ελατρεύετο δε από όλους όσοι τον εγνώριζον και έλαβον την ευκαιρίαν να εκτιμήσουν τον αδαμάντινον χαρακτήρα του.

Προς τους οικείους του ματαστάντος το «Θάρρος» απευθύνει θερμά συλλυπητήρια.

-ΟΙ κάτοικοι του συνοικισμού Παλαιού Λουτρού δια χθεσινής αναφοράς των προς την Νομαρχίαν ζητούν ν’ αποτελέσωσιν ιδίαν κοινότητα αποχωριζόμενοι της κοινότητος Παιδεμένου μετά της οποίας αποτελούσι μίαν κοινότητα.