Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΚATHΡΤΙΣΘΗ παρά της Διοικήσεως Χωροφυλακής διάταξις δια της οποίας απαγορεύεται η πώλησις κρεάτων με προσθήκην κεφαλήν, εντόσθια ή άλλου μέρους του σώματος οιωνδήποτε σφαγείων, των οποίων η πώλησις εφεξής θα γίνεται ιδιαιτέρως. Αι προβλεπόμεναι δια τους παραβάτας ποιναί είναι βαρείαι, επιβαλλομένων ποινών φυλακίσεως μέχρι πέντε ετών, χρηματικής ποινής και υπερωρίας.

-ΟΙ Τιμοθ. Ι. Ηλιόπουλος, Παν. Ηλιόπουλος και Κωνστ. Αγ. Ηλιόπουλος, κάτοικοι Μάνεσι, έχοντες προηγουμένας αφορμάς κατά του ομοχωρίου των αγροφύλακος Γεωργίου Ηλ. Αναστασοπούλου ετραυμάτισαν αυτόν ελαφρώς δια μαχαίρας μεθ’ ο ετράπησαν εις φυγήν διαφυγόντες την σύλληψίν των.

-Ο εκ Μαγούλας της Οιχαλίας Παναγιώτης Χρ. Νικητόπουλος συναντήσας έξωθι του χωρίου την Μάρθαν θυγατέρα Διον. Βολιώτη απεπειράθη να βιάση ταύτην. Ευτυχώς η Βολιώτη κατόρθωσε μετά απεγνωσμένην αντίστασιν να διαφύγη των χειρών του. Ο δράστης συλληφθείς μετεφέρθη ενταύθα και παρεδόθη εις τον Εισαγγελέα.

-Ο Ιωάννης Μαυροειδής, κάτοικος Καρτερολίου, εισελθών την νύκτα εις την εν Λουτρώ οικίαν του Αριστ. Παναγιωτοπούλου αφήρεσε διάφορα είδη ρουχισμού και μετρητά συνολικής αξίας δρχ. 900. Ο δράστης παρά τας προσπαθείας της Αστυνομίας δεν συνελήφθη εισέτι.