Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Η εικοσαετής Ελένη θυγάτηρ Κ. Καπετανάκη εισελθούσα εις την ενταύθα οικίαν του Κλεομ. Αδαμοπούλου αφήρεσε δρχ. 4.300 και έθραυσε διάφορα αντικείμενα αξίας δραχμών 120.000. Αύτη συλληφθείσα υπό της Αστυνομίας παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα.

-ΠΡΟΧΘΕΣ περί το μεσονύκτιον έλαβε χώραν επεισόδιον εις τι παρά το γήπεδον «Απόλλωνος» καφφενείον, υπό τας ακολούθους περιστάσεις. Πέντε νέοι ων τα ονόματα δεν εξηκριβώθησαν εισέτι διεσκέδαζον μετά μιας Χαρικλείας Δημοπούλου εις το άνω καφφενείον, πίνοντες διάφορα οινοπνευματώδη ποτά.

ΚΑΠΟΙΟΣ ενδιαφερόμενος της Δημοπούλου θελήσας να κάμη παρατηρήσεις εις τους ανωτέρω, εδέχθη πυροβολισμόν υπ’ αυτών, ταυτοχρόνως δε εξαγωγών και ούτος περίστροφον αντεπυροβόλησεν. Ουδείς έπαθε τι, καθόσον αι σφαίραι ηστόχησαν. Οι συμπλακέντες παραμένουν άγνωστοι, του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος μη λαβόντες είδησιν του ανωτέρω επεισοδίου.

-ΕΞΩΘΙ του ζυθοπωλείου του Θωμοπούλου εις την επάνω πλατείαν αύριον περί την 10ην νυκτερινήν, επ’ ευκαιρία της εορτής της Αναλήψεως, θα ριφθούν σαΐτες.