Το υπ. Πολιτισμού ξεκινά τις μελέτες αποκατάστασής του Διατηρητέου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αμπελοκήπων

Το υπ. Πολιτισμού ξεκινά τις μελέτες αποκατάστασής του Διατηρητέου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αμπελοκήπων

Σε συνέχεια ερώτησης, από βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κομουνιστικού Κόμματος Ελλάδας προς την υπουργό Πολιτισμού, σχετικά με την αποκατάσταση του Διατηρητέου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αμπελοκήπων (4580/30.4.2024), σύμφωνα με το Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, απάντησε τα εξής: 

«Το Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αμπελοκήπων του Δήμου Πύλου-Νέστορος χαρακτηρίστηκε ως μνημείο με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 266863/27678/2495/20.6.2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 159/ΑΑΠ/31.7.2018), λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής και κοινωνικής σημασίας του. Το σχολείο ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου Πύλου-Νέστορος, ο οποίος είναι αρμόδιος για τα έργα αποκατάστασης του μνημείου, βάσει του άρθρου 11 του ν. 4858/2021.

Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Πελοποννήσου πραγματοποίησε αυτοψία στο μνημείο, το 2020, και κατέγραψε την κατάσταση διατήρησης.  Παράλληλα, προέβη στη σύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης αποτύπωσης με τη μέθοδο της φωτογραμμετρίας.  Η εν λόγω μελέτη αποτελεί το υπόβαθρο για τη σύνταξη των υπολοίπων μελετών που απαιτούνται για την αποκατάστασή του. Δεδομένου ότι το μνημείο παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα, το ΥΠΠΟ ανέλαβε την

εκπόνηση μελετών για την αποκατάστασή του, με προϋπολογισμό ύψους 42.000 ευρώ και πόρους από το ΕΠΑ του ΥΠΠΟ.

Η εκπόνηση των μελετών προγραμματίζεται να εκκινήσει εντός Ιουνίου 2024 από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Πελοποννήσου.

Εν συνεχεία, είναι δυνατή η ένταξη του έργου αποκατάστασης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τον αρμόδιο Δήμο Πύλου- Νέστορος».

Σε σχέση με την αναφορά της υπουργού Πολιτισμού στο ν. 4858/2021, που αφορά στην «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», το Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας σημειώνει: «Αξίζει να αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του εν λόγω νόμου “ο κύριος ή ο νομέας μνημείου υποχρεούται να μεριμνά για την άμεση εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, στερέωσης ή προστασίας ετοιμόρροπου μνημείου χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με δική του δαπάνη και υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας σύμφωνα και με τα άρθρα 40 και 41. Αν ο κύριος ή ο νομέας αδρανεί, την ίδια υποχρέωση έχει ο κάτοχος, ο οποίος μπορεί να αναχθεί κατά του κυρίου ή του νομέα. Αν η Υπηρεσία κρίνει ότι καθυστερεί η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ή στερέωσης για οποιονδήποτε λόγο ή ότι αυτές είναι ανεπαρκείς, μπορεί να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, διατηρώντας τη δυνατότητα να καταλογίζει το σύνολο ή μέρος της σχετικής δαπάνης σε βάρος των υποχρέων κατά τις σχετικές περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεις”».

Τέλος, να αναφερθεί ότι πρόσφατα ο Δήμος Πύλου – Νέστορος, με αφορμή τα 80 έτη από το τέλος των δράσεων του Αρχηγείου Εθνικής Αντίστασης που έδρευε στο εν λόγω σχολείο, αποφάσισε την καθιέρωση του ιστορικού τόπου του εμβληματικού μνημείου ως χώρου εκδηλώσεων την 9η Μαΐου κάθε έτους για το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την «Ημέρα της Νίκης» στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.